องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
มีวิวัฒนาการมาจากสภาตำบล เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นจึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภาตำบล”  เสียใหม่ และได้มีการประกาศใช้  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.2537
โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบล ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์กรปกครองรูปแบบใหม่เรียกว่า 
   “ องค์การบริหารส่วนตำบล”