ข้อมูลพื้นฐาน

 

      สภาพทั่วไปและข้อมูลสำคัญ

 

1.  ประวัติ   ที่ตั้ง  อาณาเขต

      1.1)                  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีวิวัฒนาการมาจากสภาตำบล เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นจึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภาตำบล”  เสียใหม่ และได้มีการประกาศใช้  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.2537โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบล ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์กรปกครองรูปแบบใหม่เรียกว่า    “ องค์การบริหารส่วนตำบล”

   1.2)   สภาตำบลในเมือง  จัดตั้งเป็น  องค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่   23  กุมภาพันธ์  2540

    1.3)   อาณาเขต

         ทิศเหนือ            จด      ตำบลไร่อ้อย

         ทิศใต้                 จด      ตำบลบ้านหม้อ

         ทิศตะวันออก จด        ตำบลนายาง

         ทิศตะวันตก   จด         ตำบลคอรุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   การปกครอง    แบ่งออกเป็น     9    หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
           1)  หมู่   1   บ้านหน้าพระธาตุ                                                2)  หมู่  2  บ้านหน้าพระธาตุ
          2)  หมู่   3    บ้านในเมือง                                                         4)  หมู่  4   บ้านหัวค่าย
          5)  หมู่   5   บ้านวังพะเนียด                                           6)  หมู่   6  บ้านคลองละวาน
          7)  หมู่   7   บ้านคลองกะชี                                                      8)  หมู่   8  บ้านนาใต้คลองโตงเตง

          9)  หมู่   9  บ้านห้วยคา

 

3.  ลักษณะภูมิประเทศ       ตำบลในเมืองมีพื้นที่ทั้งหมด  20,258  ไร่  หรือ  32.51  ตร.กม    ร้อยละ  90   เป็น

                          พื้นที่ราบ

4.  สภาพภูมิอากาศ             มี 3 ฤดู

                ฤดูร้อน                  ช่วงเดือนมีนาคม   - พฤษภาคม                        อุณหภูมิเฉลี่ย       37  ċ

                ฤดูฝน                     ช่วงเดือนมิถุนายน  – กันยายน                         อุณหภูมิเฉลี่ย       35  ċ

                ฤดูหนาว                ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย       28  ċ

5. ประชากร
                       1)  จำนวนราษฎรทั้งสิ้น   7,017    คน      ชาย    3,462   คน     หญิง   3,555          คน
                       2)  จำนวนครัวเรือน              2,331             ครัวเรือน
                       3)  ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่     247  คน/ตร.กม

4)      แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรรายหมู่บ้าน  .2553

 

553

 
 


ชาย

 

568

 

190

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                         1        2      3      4       5      6     7       8      9      10    11                          (1 : 100 /คน )

                    *  ประชากรแฝง  …….391……..คน    และ  ข้อมูลไม่รวมเขตเทศบาลในเมือง

               จำนวนประชากรเขตเทศบาลทั้งหมด        2,106    คน   ชาย    1,014   คน   หญิง    1,092   คน 

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหน้าพระธาตุ

553

568

1,121

659

2

บ้านหน้าพระธาตุ

190

193

383

110

3

บ้านในเมือง

487

519

1,006

417

4

บ้านหัวค่าย

549

611

1,160

316

5

บ้านวังพะเนียด

275

296

571

175

6

บ้านคลองละวาน

364

354

718

209

7

บ้านคลองกะชี

223

189

412

105

8

บ้านนาใต้คลองโตงเตง

358

400

758

209

9

บ้านห้วยคา

196

201

397

105

รวม

3,195

3,331

7,017

2,331

 

แผนภูมิแสดงข้อมูลประชากรเปรียบเทียบเป็นร้อยละ  รายหมู่บ้านของประชากรทั้งหมด

 
 

 


 

 

4.14 %

 

10.8 %

 

16.8 %

 

6.3 %

 

5.25 %

 

10.6 %

 

15.58 %

 

8.4 %

 

17.7 %

 

 

 

 

 

 6.  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
                6.1  อาชีพของราษฎร  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ   ที่ทำรายได้หลักของครอบครัว  ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ได้แก่  มะม่วง มะปราง  มะพร้าว   ถั่วเหลือง  พืชผักอื่นๆ   เป็นรูปแบบของไร่นาสวนผสม  แล้วนำไปจำหน่ายเอง

ส่วนการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โคเนื้อ  สุกร  ไก่  ปลา เป็นต้น   อาชีพอื่นๆ  ได้แก่  อาชีพรับจ้าง  ค้าขาย ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 

                                                  

ตารางแสดงร้อยละของอาชีพประชากรในพื้นที่

ที่

อาชีพ

จำนวน (ครัวเรือน)

ร้อยละ

1

2

3

4

เกษตรกร

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

1,332

442

302

265

57.1

18.96

12.9

11.36

 

รวม

2,331

100

               

 

 6.2  โครงสร้างรายได้ของครัวเรือน

ที่

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อปี

จำนวน (ครัวเรือน)

ร้อยละ

1

2

ต่ำกว่า  20,000  บาท

20,000  บาทขึ้นไป

-

2,331

0

100

 

รวม

2,331

100

 

               

6.3  ผลิตผลหรือสินค้า/บริการ ที่สำคัญของตำบล  ได้แก่

1)   ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสมุนไพร  หมู่ 4 บ้านหัวค่าย

2)    ขนมทองม้วน  หมู่  4  บ้านหัวค่าย

3)       เต้าเจี้ยว และ  แชมพูสมุนไพร  หมู่  5  บ้านวังพะเนียด

4)      หมอนสมุนไพรใบกฤษณา /ชากฤษณา    หมู่  6  บ้านคลองละวาน

5)      น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง    หมู่ 1  บ้านหน้าพระธาตุ

6)      ดอกไม้จันทน์   ม.1  และ  ม.4

7)      กล้วยฉาบสมุนไพร  หมู่  4  บ้านหัวค่าย

8)      ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ หมู่  5  บ้านวังพะเนียด

 

6.4  กลุ่มประชาชนด้านเศรษฐกิจ

       *  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

     1)    วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวค่าย  (การแปรรูปสมุนไพร)    ม.4                       สมาชิกรวม     13     คน
     2)    วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยคา (สารชีวพันธุ์ใช้ทดแทนสารเคมี) ม.9     สมาชิกรวม     33     คน

        *   การรวมกลุ่มอาชีพเกษตรกรทำนา  ม.1-ม.9 จำนวน   9 กลุ่ม                                  สมาชิกรวม    706        คน
        *  การรวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์(สัจจะ) จำนวน   9           กลุ่ม                                   สมาชิกรวม  1,010  คน


        *  การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ                   

                                1)  กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ ม.1         จำนวนสมาชิก    20   คน

                                2)  กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง  ม.1                    จำนวนสมาชิก   25   คน

                                3)  กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง  ม.2                     จำนวนสมาชิก   15   คน

                                4)  กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง  ม.5                    จำนวนสมาชิก   13   คน

                                5)  กลุ่มผลิตน้าพริกปลาร้าทรงเครื่อง             จำนวนสมาชิก    6    คน

                                6)   กลุ่มผลิต ขนมทองม้วน กล้วยฉาบ และ ดอกไม้จันทน์   หมู่  4  บ้านหัวค่าย

 จำนวนสมาชิก    15   คน

7)      กลุ่มผลิตเครื่องจักสาน เต้าเจี้ยว และ  แชมพูสมุนไพร  ม.5 บ้านวังเพนียด

จำนวนสมาชิก    13   คน

7.ข้อมูลด้านสังคม
      7.1  มวลชนจัดตั้ง

              - สมาชิก อปพร.                                                                      จำนวน     152  คน

                - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                                       จำนวน     147  คน

                - กลุ่มพลังแผ่นดิน   9 หมู่บ้าน                                                          จำนวน      225  คน

                - ชมรมผู้สูงอายุตำบลในเมือง                                                           จำนวน    1,500  คน

                - แกนนำเยาวชนตำบลในเมือง                                                        จำนวน       45   คน

 

 

     7.2   การศึกษาของราษฎร

ที่

ระดับการศึกษาของราษฎร

จำนวน (คน)

ร้อยละ

หมายเหตุ

1

2

3

 

4

 

5

ประถมศึกษา (.1 – 6)

มัธยมศึกษาตอนต้น (.1 - 3)

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(ปวช.   ปกศ.)

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส., ปกศ.สูง, ปวท.)

ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

 

1,665

1,260

1,196

 

2,061

 

835

23.72

17.95

17.04

 

29.37

 

11.89

ไม่รวมราษฎรที่กำลังศึกษา

 

รวม

7,017

100

 

 

 

 

 

- เด็กก่อนวัยเรียน (1 - 6 ปี) ได้รับการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล   100  %

 

ที่

 

สถานบริการด้านการศึกษา

จำนวน

แห่ง

ครู

นักเรียน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าพระธาตุ ม.1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวค่าย ม.4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองละวาน ม.6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าคลองกระชี ม.7

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น

โรงเรียนระดับมัธยมตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ห้องสมุดประชาชน

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

1

1

1

1

4

-

-

1

1

1

9

1

1

2

1

25

-

-

18

       30

-

-

27

18

40

16

256

-

-

130

557

-

-

 

7.3    ด้านสุขภาพ
             1)  ประเภทสถานพยาบาล

ประเภทสถานพยาบาล

จำนวน (แห่ง)

จำนวนบุคลากร

คนไข้เฉลี่ย/เดือน

โรงพยาบาล

สถานีอนามัย

คลินิก

ร้ายขายยาแผนโบราณ

กองทุนยาและเวชภัณฑ์ (ศสมช)

1

-

-

-

9

130

-

-

-

-

33,381

-

-

-

-

                                 

2)      โรคระบาดที่สำคัญ
- โรคไข้เลือดออก

       -  โรคพิษสุนัขบ้า

           -  โรคจากสัตว์ปีก

 

 

 

 

 

 

                        3)  สถานการณ์โรคเอดส์
                                                - จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์                         8 คน
                                                - จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์                                 -                  คน
                                                - สถานบำบัดและรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์          1              แห่ง

 

       4)  สถานการณ์ยาเสพติด

                                    -  ตำบลในเมืองได้ประกาศเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดเมื่อวันที่   4  พฤษภาคม  2553

   7.4   ด้านการศาสนา
                               นับถือศาสนาพุทธ    และมีวัด    4    แห่ง  ได้แก่  1.  วัดหลวงพ่อโต       2.  วัดวังพะเนียด

                                                                                                                          3.   วัดคลองละวาน     4.  วัดคลองกะชี

 

     7.5  ผู้ด้อยโอกาส

 

ที่

 

ประเภท

 

จำนวน (คน)

ได้รับการช่วยเหลือ (คน)

 

ร้อยละ

1

2

3

4

เด็กกำพร้า/ถูกทอดทิ้ง/เร่ร่อน

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ถูกทอดทิ้ง

ผู้พิการ

-

2

-

81

 

-

2

-

29

 

 

รวม

86

31

 

 

                (เด็ก  หมายถึง  ผู้มีอายุต่ำกว่า  15  ปี)

 

 

 

7.6    งานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

1)       งานมนัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย     ช่วงเวลาจัดงาน   เดือนกุมภาพันธ์ (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3)

2)       งานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา            “                เดือนกรกฎาคม   (ขึ้น15ค่ำเดือน 6)

3)       งานประเพณีลอยกระทง                                               “                เดือนพฤศจิกายน(ขึ้น 15ค่ำเดือน 12)

4)       งานประเพณีสงกรานต์(รดน้ำดำหัวฯ)                         “                 เดือนเมษายน  (ขึ้น 15  ค่ำเดือน  5 )

 

 

 

 

 

 

7.7    สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

1.       บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก  บ้านห้วยคา   .9

2.       กำแพงเมืองพิชัย    หมู่ 2

3.       วัดหลวงพ่อโต   .1

 

 

 

 

 

 

 


                               

 

 8 .  ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          8.1  ด้านคมนาคม

                                *  ทางบกประเภท               สถานีรถไฟ                          1              แห่ง

                                *  ทางบกประเภทถนน รถโดยสารประจำทาง              1              แห่ง  (เมล์เขียว , และ เมล์แดง)

                                                                                  รถโดยสารเข้าหมู่บ้าน      1              แห่ง

                                                                                  รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง       1              แห่ง

8.2    ด้านแหล่งน้ำ

      1)  แหล่งน้ำธรรมชาติ         

                        -  ลำน้ำ, คลอง      *  แม่น้ำน่าน , คลองละวาน, คลองกะชี, คลองโตงเตง,  คลองห้วยซึ้ง

                 ,  คลองไข่ลูก ,   คลองน้อย

                                        -  หนอง, บึง        *  หนองเป็ดใหญ่, หนองเป็ดเล็ก, ทุ่งทะเลหญ้า, หนองปิง, 

                                                                         หนองลูกร้องฟักทอง,  คูประสาท

                   2)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    *  ฝาย                           1     แห่ง

                                                                                *  ประปาหมู่บ้าน      9     แห่ง

                                                                                *  บ่อน้ำตื้น                 15   แห่ง

 

            8.3 จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   2,331            ครัวเรือน      ร้อยละ   100

 

 

           8.4  การสื่อสาร
                       1)  ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุใช้                      2,330      ครัวเรือน               ร้อยละ  100
                       2)  ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่           2,030      ครัวเรือน               ร้อยละ  90
                       3)  ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์                      -                 950     ครัวเรือน                ร้อยละ   42

                     4)   หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย   9   แห่ง           วิทยุไร้สาย 1  แห่ง             

        5)   สถานีวิทยุชุมชน   1 แห่ง