วิสัยทัศน์

" เมืองน่าอยู่

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ขจัดเด็ดขาดยาเสพติด

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ก้าวสู่ประชาคมอาเชียน "