องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
แบบสำรวจความคิดเห็น
 • แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 • 1. สถานภาพของผู้ใช้บริการ
 • 2. เพศ
 • 3. อายุ
 • 4. อาชีพ
 • 5. การเข้ามาใช้เว็บไซต์ www.naimuangphichai.go.th บ่อยมากเพียงใด
 • 6. หัวข้อ / เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • 7. ท่านรู้จักเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • 8. ด้านข้อมูลข่าวสาร มีความครอบคลุมเนื้อหา ข้อมูลมีความทันสมัย ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึง
 • 9. การจัดรูปแบบรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน
 • 10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ