การเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประจำปี 2560

- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

- สมัยประชุมสมัยวิสามามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

 

การเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประจำปี 2561

- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

 

การเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประจำปี 2562

-สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

-สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

-สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562

การเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประจำปี 2563

-สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563