ราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุทธรักษา บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทะเลหญ้า บ้านวังพะเนียด หมู่ที่ 5

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ประตูปิด-เปิดระบายน้ำ บริเวณเลียบคลองทหาร บ้านหัวค่าย หมู่ที่.4

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท้ายบ้านจากสี่แยกทางรถไฟ ที่นายเพิ่ม ฮวดเกิด หมู่ที่ 8

ราคากลางโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำบ้านในเมือง บริเวณชุมชนบ้านหน้าสถานีรถไฟบ้านในเมือง หมู่ที่ 3