นางสาวกัญญณัช ปานทอง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายโชคดี มูลสังข์

คนงานประจำเตาเผา

นายนัย คำผิว

จ้างเหมาบริการ(ประจำรถขยะ)

นายประหยัด ไกรสรเจริญ

จ้างเหมาบริการ(ประจำรถขยะ)

          
   

         

นางพัชราพรรณ จันทร์มา

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายสันต์ คุณปกรณ์

จ้างเหมาบริการ(ขับรถขยะ)

นางสาวรัตนา มนูญญา

จ้างเหมาบริการ(งานส่งเสริมคุณภาพและกำจัดขยะมูลฝอย)

นายอำนาจ อิงสันเทียะ

จ้างเหมาบริการ (ประจำรถขยะ)

นางสาวโศภิตา หาญจิตต์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมลล์ aapiwongngam@yahoo.com
http://www.naimuangphichai.go.th

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication