ส่วนที่ 1
บทนำ

1) บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้น ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และให้จัดทำแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ   ในพื้นที่ของตำบลในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ /กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมีลักษณะสำคัญ คือ
1. เป็นโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในเมือง หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วน     ตำบลในเมืองอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
2. เป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ
3. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการระยะเวลาที่ชัดเจน และ แสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๑. เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริง
๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล
๓. เพื่อเป็นการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด  5  ข้อ  26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้
(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง แล้วจัดทำ   ร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ /กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลที่ใช้จัดทำแผนการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และอาจตรวจสอบจากแผนดำเนินการพัฒนาจังหวัด อำเภอแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะเสนอร่างแผนการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำเอาร่างแผนการดำเนินงานให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงานต่อไป
ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศแผนการดำเนินงาน
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว นำไปประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ซึ่งการประกาศใช้แผนการดำเนินงานนั้น จะต้องปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
๑. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่าหน่วยงาน องค์กรใด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการจะเป็นการง่ายต่อการบริหารโครงการ
๒. แผนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี ซึ่งทำให้รู้ว่าแต่ละโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด
๓. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดทำโครงการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที เพราะหน่วยงาน         ที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานที่ควบคุมจะประสานกันตลอด
๔. แผนการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ
๕. ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ ได้ทราบว่าในปีงบประมาณหนึ่งๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาดำเนินโครงการใดบ้างในหมู่บ้านพื้นที่ของตน
๖. การประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการสามารถชี้วัดถึงความสำเร็จ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานครั้งต่อไป

 

แบบ ผด 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง


ยุทธศาสตร์แผนงาน

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร
1. แผนงานเกษตร

 

6

 

4.05

 

387,000

 

0.15

 

สำนักงานปลัด

รวม

6

4.05

387,000

0.15

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

 

14

 

9.46

 

232,703,637

 

88.50

 

กองช่าง

รวม

14

9.46

232,703,637

88.50

      

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

1

 

0.68

 

20,000

 

0.01

 

สำนักงานปลัด

รวม

1

0.68

20,000

0.01

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. แผนงานการศึกษา
3. แผนงานสาธารณสุข
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7. งบกลาง

 

6
52
4
1
7
15
6

 

4.05
35.14
2.70
0.68
4.73
10.14
4.05

 

380,000
14,066,458
365,000
15,000
170,000
1,005,000
12,375,400

 

0.14
5.35
0.14
0.01
0.06
0.35
4.71

 

สำนักงานปลัด
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง

รวม

91

61.49

28,376,858

10.79

 

 

-2-

ยุทธศาสตร์แผนงาน

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 

24
5
2

 

16.22
3.38
1.35

 

357,000
262,000
23,000

 

0.14
0.10
0.01

 

ทุกส่วนราชการ

รวม

31

20.95

642,000

0.24

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานการเกษตร

 

3
2

 

2.03
1.35

 

600,000
220,000

 

0.23
0.08

กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
สำนักงานปลัดฯ

รวม

5

3.38

820,000

0.31

 

รวมทั้งสิ้น

148

100.00

262,949,495

100.00