ดาวน์โหลดเอกสารพัสดุ

แจ้งผู้ที่จะยื่นเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

ฝ่ายสภานิติบัญญัติ

หนังสือประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกวดราคา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ตัวอย่าง ประกาศอบต.ในเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ราคากลางโครงการ อบต.ในเมือง

 

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ในเมืองประจำปี 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ในเมืองประจำปี 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2563