ประกาศการประชุมสภา อบต.ในเมือง สมัยสามัญ ประจำปี 2562

สมัยสามัญ สมัยแรก

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

 

ประกาศการประชุมสภา อบต.ในเมือง สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่1

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 4