-การขออนุญาตก่อสร้างอาคา

-การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องถิ่น   

-การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของกระบวนการบริหารประชาชน

-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ในเมือง

-ประกาศ มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

-ประกาศ อบต.ในเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

-ประกาศจ.อุตรดิตถ์ เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี2562

-ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)

-ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน

-แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประกาศ เรื่อง การขยายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนการจัดหาพัสดุ

ข้อบัญญัต เรื่่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

คู่มือประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประกาศ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ในเมืองประจำปี 2560

รายงานผลการตรวจประเมินปประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ งบลงทุน ประจำปี 2560

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เรื่อง การใช้เงินสะสมของอบต.ในเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

อบต.ในเมือง รายงานรายรับ - จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ในเมืองประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562

ประกาศอบต.ในเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2562(ครั้งที่12)

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศการกำหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และมาตราการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ประจำปีงบประมาณ 2563