คำนำ

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4 ปี  (ปีงบประมาณ  .. 2561 - 2564)  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน     มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  .. 2537  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .. 2542  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากร  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้เหมาะสม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4 ปี  (ปีงบประมาณ  .. 2561 - 2564)  ขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น   การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

          หน้า

1.  หลักการและเหตุผล                                                                                         1

2.  วัตถุประสงค์                                                                                                 1

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี                                    2

4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน                                                    3

5.  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล                                                      5

6.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง                                                                               6

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ                                             9

8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ                                                                          10

9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) และประโยชน์ตอบแทน(แยกตามส่วนราชการ)      21

10.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) และประโยชน์ตอบแทน (รวม)                        22

11.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ                                                                      25

12.แนวทางการพัฒนาพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                               31

13.ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     34

 

ภาคผนวก

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี

ประจำปีงบประมาณ  .. 2561 - 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

………………………

 

1.  หลักการและเหตุผล

                   1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (.อบต.)  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2547  โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  กำหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดความคล่องตัว  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลนำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากำหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี

                   1.2  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์)  ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2547  ได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  30  มิถุนายน  2547  เป็นต้นไป

                   1.3  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  โดยมีการกำหนดประเภทตำแหน่งของพนักงานจ้างและกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดประเภทตำแหน่ง  ชื่อตำแหน่งของพนักงานจ้าง  ให้ ก.อบต.จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี  ซึ่งจะต้องวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี  ในการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี โดยพิจารณากำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง และลักษณะงานจะต้องคำนึงถึงแผนอัตรากำลัง  3  ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

                    1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี  สำหรับปีงบประมาณ  .. 2556 – 2559  ขึ้น

 

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน  ระบบการจ้างพนักงานจ้างที่เหมาะสม  ไม่ซ้ำซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง  การจัดอัตรากำลังพนักงานจ้างให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เหมาะสมกับ

 

2

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                  2.3  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนดประเภทตำแหน่ง  การสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

                   2.4  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนและใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้างโดยจะต้องคำนึงถึงแผนอัตรากำลัง  3  ปี  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้เหมาะสม

                   2.5  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สามารถวางแผนการใช้อัตรากำลังของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดสรรงบประมาณ  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในการทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกประเภทตำแหน่งที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.6  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดพนักงานจ้างที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  และสนองนโยบายของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

2.7  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม  การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี

                    คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ เห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้

                   3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  .. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) .. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .. 2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

3.2     กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   3.3  กำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ

                                                                                                                    

 3

และอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง  และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง

                   3.4  กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง  จำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ  อำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                    3.5  จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี (พ.ศ.2556 – 2559)  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3.6  ให้พนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง

 

4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน

                    เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง         มีความครบถ้วน  สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพื้นฐานตลอดจนความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สำคัญได้  ดังนี้

                   สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  ดังนี้

                   สภาพปัญหาของพื้นที่

                   1.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1    การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก

1.2    โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอ

1.3    ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ

1.4    การวางผังเมือง

1.5    น้ำสะอาดสำหรับบริโภคมีไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของทุกหมู่บ้าน

1.6    ระบบประปาหมู่บ้าน  และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ

2.  ปัญหาเศรษฐกิจ

2.1    การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน

-  ปัญหาการขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ

-  ปัญหาขาดการรวมกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน

-  ประสบปัญหาขาดทุนทางการค้า

2.2    ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย

2.3    ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

3.  ปัญหาด้านสังคม

3.1    ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  และอนามัย

3.2    ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3.3    ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี, และคนพิการ ไม่ทั่วถึง

3.4    ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า

 

4

3.5     ปัญหาโรคอันเกิดจากการตกค้างของสารเคมีในการประกอบอาชีพ  การใช้สารเคมี  สาร ปนเปื้อนในอาหาร

3.6    ขาดสถานที่ออกกำลังกาย  สวนสาธารณะ

3.7    ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร

3.8    ขาดเงินทุนการศึกษา

3.9    ปัญหาความไม่เข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

4.  ปัญหาด้านการเกษตร

4.1    ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

4.2    ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต่ำ

4.3    พันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูกไม่ใช่พันธุ์ที่มีคุณภาพดี

4.4    น้ำเพื่อการเกษตรไม่ทั่วถึงทั้งตำบล

4.5    ปัญหาสารเคมีตกค้าง

5.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1    ปัญหาน้ำเสียจากการท่วมขังเป็นเวลานาน

5.2    ขาดทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

5.3    คลองตื้นเขิน  มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก

5.4    การเผาซังข้าวและการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตร

6.  ปัญหาการเมือง  การบริหาร

6.1    ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน

6.2    บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ

6.3    ระบบงาน  อบต.  ยังไม่มีมาตรฐาน

6.4    ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

 

ความต้องการของประชาชน

1.  ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1    ขุดลอกคลอง,สร้างสะพาน  คสล.,วางท่อระบายน้ำ

1.2    ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน

1.3    ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น

1.4     ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง  หินคลุก  ก่อสร้างและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  ถนน คอนกรีต

1.5    ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ำ  และกำจัดวัชพืช

1.6    ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

1.7    จัดให้มีการตั้งสถานีสูบน้ำเพิ่มขึ้น

1.8    จัดให้มีการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพิ่มขึ้น

2.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ

2.1    ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ

2.2    สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน

2.3    สร้างโอกาส  สร้างงาน  เพิ่มรายได้

5

2.4    ส่งเสริมด้านการตลาด

3.  ความต้องการด้านสังคม

3.1    ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 

3.2    ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กำจัดยุงลายและรณรงค์ป้องกันโรค

 พิษสุนัขบ้า

3.3    ให้มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี,และคนพิการ  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ

3.4    จัดที่ออกกำลังกาย  สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ

3.5    มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ห้องสมุดประชาชน

3.6    ให้ความรู้ด้านการศึกษาในระบบ  และการศึกษานอกระบบ

3.7    ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปกรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.8    ต้องการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ยากจน

4.  ความต้องการด้านการเกษตร

4.1    จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตพืชผลทางการเกษตร

4.2    ฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ  และการศึกษาดูงาน

4.3    สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์

4.4    ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4.5    ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร

4.6    สนับสนุนพันธุ์พืชคุณภาพดี

4.7    สนับสนุนพันธุ์ปลา

5.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1    รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ  ลำคลอง

5.2    ฝึกอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3    ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน  และกำจัดวัชพืช

5.4    การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

6.  ความต้องการด้านการเมือง  การบริหาร

6.1    จัดประชุมประชาคม  สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี 

 กลุ่มอาสาอื่นๆ

6.2    จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติ

6.3    อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ประชาชน

6.4    ดำเนินการตรวจสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ในตำบล

6.5    ยกระดับมาตรฐานงาน  อบต.

 

5.  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                   การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  โดยการร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง  จัดทำ  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จะสมบูรณ์ได้  จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและทำความเข้าใจในแนวทางการ

6

แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นกันอย่างจริงจัง   นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกด้าน   ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่คุณภาพโดยยึดกรอบตามแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง  และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงอีกทางหนึ่ง

การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การการบริหารส่วนตำบล  .. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  6)  .. 2552  และตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .. 2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นของ  อบต.  โดยใช้เทคนิค  SWOT  เข้ามาช่วย  ทั้งนี้  เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคาม  ในการดำเนินการภารกิจตามหลัก  SWOT  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  .. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  6)  .. 2552  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .. 2542  ดังนี้

5.1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา  67 (1))

(2)    ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร (มาตรา  68 (1))

(3)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา  68(2))

(4)    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา  68(3))

(5)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ  (มาตรา  16(4))

(6)    การสาธารณูปการ  (มาตรา  16(5))

5.2   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา  67(6))

(2)    ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา  67(3))

(3)    ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา  68(4))

(4)    การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา  16(10))

(5)    การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  (มาตรา  16(2))

(6)    การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(มาตรา  16(5))

(7)    การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา  16(19))

 

7

5.3        ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่  เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1)    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  67(4))

(2)    การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(มาตรา  68(8))

(3)    การผังเมือง  (มาตรา  68(13))

(4)    จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา  16(3))

(5)    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(มาตรา  16(17))

(6)    การควบคุมอาคาร  (มาตรา  16(28))

5.4        ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว            มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1)    ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  68(6))

(2)    ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์   (มาตรา  68(5))

(3)    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  68(7))

(4)    ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม  (มาตรา  68(10))

(5)    การท่องเที่ยว  (มาตรา  68(12))

(6)    กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  (มาตรา  68(11))

(7)    การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา  16(6))

(8)    การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  16(7))

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ     ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1)    คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา  67(7))

         (2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัด   มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (มาตรา  67(2))

(3)     การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  (มาตรา  17(12)

5.6  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มี ภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1)    บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  (มาตรา  67(8))

(2)    ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา  67(5))

(3)    การจัดการศึกษา  (มาตรา  16(9))

(4)    การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(มาตรา  17(18))

 

 

 

8

5.7        ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(มาตรา  45(3))

(2)    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจำเป็นและสมควร  (มาตรา  67(9))

(3)    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการมีมาตรการป้องกัน  (มาตรา  16(16))

(4)    การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา  17(3))

(5)    การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  (มาตรา  17(16))

 

หมายเหตุ  :   มาตรา  67,68  หมายถึง  ...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  .. 2537  และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  ..  2552

                 มาตรา  16, 17, 45  หมายถึง  ...กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

          ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งนี้  โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบกับการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

                   ภารกิจหลัก

                   1.  ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

                   2.  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

                   3.  ด้านการพัฒนาการเกษตร

                   ภารกิจรอง

                   1.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

                   2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

                   3.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน

                          4.  จัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

7.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา

8.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.  ส่งเสริมการสาธารณสุข

10.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5 ส่วน  ได้แก่

1)      สำนักงานปลัด อบต.

2)      ส่วนการคลัง

3)      ส่วนโยธา

4)      ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

5)      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้  ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลจำนวน  23 อัตรา พนักงานส่วนตำบล(ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร)  3  อัตรา  ลูกจ้างประจำ(ถ่ายโอน) จำนวน  2  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน  2  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) จำนวน 3 อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  6  อัตรา  แต่เนื่องจากที่ผ่านมา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากในส่วนราชการแต่ละส่วน  และจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างขึ้นใหม่  เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและแก้ปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

10

8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

8.1   โครงสร้าง

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวนั้นและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น  ได้กำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นงาน  และในระยะต่อไป  เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น  และองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1.  สำนักงานปลัด  อบต.

1.1  งานบริหารทั่วไป

-          งานสารบรรณ

-          งานบริหารงานบุคคล

-          งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-          งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2  งานนโยบายและแผน

-          งานนโยบายและแผน

-          งานวิชาการ

-          งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

-          งานงบประมาณ

1.3  งานกฎหมายและคดี

-          งานกฎหมายและคดี

-          งานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์

     -     งานข้อบัญญัติและระเบียบ

 

 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-          งานอำนวยการ

-          งานป้องกัน

     -     งานฟื้นฟู

 

1. สำนักงานปลัด  อบต.

1.1  งานบริหารทั่วไป

-          งานสารบรรณ

-          งานบริหารงานบุคคล

-          งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-          งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2  งานนโยบายและแผน

-          งานนโยบายและแผน

-          งานวิชาการ

-          งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

-          งานงบประมาณ

1.3  งานกฎหมายและคดี

-          งานกฎหมายและคดี

-          งานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์

-          งานข้อบัญญัติและระเบียบ

-          งานจดทะเบียนพาณิชย์

-          งานคุ้มครองผู้บริโภค

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-          งานอำนวยการ

-          งานป้องกัน

     -     งานฟื้นฟู

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1.5  งานกิจการสภา อบต.

    -     งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

    -     งานการประชุม

     -     งานอำนวยการและประสานงาน

1.6  งานส่งเสริมการเกษตร

     -     งานวิชาการเกษตร

     -     งานเทคโนโลยีทางการเกษตร

     -     งานส่งเสริมการเกษตร

1.7  งานส่งเสริมปศุสัตว์

     -     งานข้อมูลวิชาการ

     -     งานบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์

     -     งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

     -     งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1.8  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

     -     งานฝึกอบรมอาชีพ

     -     งานพัฒนากลุ่มอาชีพ

     -     งานส่งเสริมทุนกลุ่มเกษตร

 

 

1.5  งานกิจการสภา อบต.

     -     งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

     -     งานการประชุม

     -     งานอำนวยการและประสานงาน

1.6  งานส่งเสริมการเกษตร

     -     งานวิชาการเกษตร

     -     งานเทคโนโลยีทางการเกษตร

     -     งานส่งเสริมการเกษตร

1.7  งานส่งเสริมปศุสัตว์

     -     งานข้อมูลวิชาการ

     -     งานบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์

     -     งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

     -     งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1.8  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

     -     งานฝึกอบรมอาชีพ

     -     งานพัฒนากลุ่มอาชีพ

     -     งานส่งเสริมทุนกลุ่มเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

2.  ส่วนการคลัง

2.1  งานการเงิน

-          งานการเงิน

-          งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

-          งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

-          งานเก็บรักษาเงิน

2.2  งานบัญชี

-          งานการบัญชี

-          งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน

-          งานงบการเงินและงบทดลอง

-          งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-          งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

-          งานพัฒนารายได้

-          งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

    -     งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-          งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

-          งานพัสดุ

-          งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

-          งานธุรการ

 

 

2.  ส่วนการคลัง

2.1  งานการเงิน

-          งานการเงิน

-          งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

-          งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

-          งานเก็บรักษาเงิน

2.2  งานบัญชี

-          งานการบัญชี

-          งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน

-          งานงบการเงินและงบทดลอง

-          งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-          งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

-          งานพัฒนารายได้

-          งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

    -     งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  งานพัสดุ

-          งานพัสดุ

-          งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

-          งานธุรการ

2.5   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

     -     งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX 3000)

     -    งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

3.  ส่วนโยธา

3.1  งานก่อสร้าง

-          งานก่อสร้างและบูรณะถนน

-          งานก่อสร้างสะพานและเขื่อนทดน้ำ

-          งานสำรวจข้อมูลก่อสร้าง

3.2  ออกแบบและควบคุมอาคาร

-          งานประเมินราคา

-          งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-          งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค

-          งานประสานกิจการประปา

-          งานไฟฟ้าสาธารณะ

-          งานระบายน้ำ

-          งานธุรการ

3.4  งานผังเมือง

-          งานสำรวจและแผนที่

-          งานวางผังและพัฒนาเมือง

-          งานควบคุมทางผังเมือง

     -     งานบริหารงานทั่วไป

 

 

3.  ส่วนโยธา

3.1  งานก่อสร้าง

-          งานก่อสร้างและบูรณะถนน

-          งานก่อสร้างสะพานและเขื่อนทดน้ำ

-          งานสำรวจข้อมูลก่อสร้าง

3.2  ออกแบบและควบคุมอาคาร

-          งานประเมินราคา

-          งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-          งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค

-          งานประสานกิจการประปา

-          งานไฟฟ้าสาธารณะ

-          งานระบายน้ำ

-          งานธุรการ

3.4  งานผังเมือง

-          งานสำรวจและแผนที่

-          งานวางผังและพัฒนาเมือง

-          งานควบคุมผังเมือง

-          งานบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

หมายเหตุ

4.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

-          งานสุขาภิบาลทั่วไป

-          งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

-          งานควบคุมและจัดการคุณภาพ

       สิ่งแวดล้อม

     -    งานอนุญาตตามข้อบัญญัติ

4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

-          งานอนามัยชุมชน

-          งานป้องกันยาเสพติด

-          งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

-          งานส่งเสริมสุขภาพ

4.3  งานรักษาความสะอาด

-          งานรักษาความสะอาด

-          งานกำจัดขยะและน้ำเสีย

-          งานส่งเสริมและเผยแพร่

 

 

4.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

-          งานสุขาภิบาลทั่วไป

-          งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

-          งานควบคุมและจัดการคุณภาพ

       สิ่งแวดล้อม

       -      งานอนุญาตตามข้อบัญญัติ

4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

-          งานอนามัยชุมชน

-          งานป้องกันยาเสพติด

-          งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

-          งานส่งเสริมสุขภาพ

4.3  งานรักษาความสะอาด

-          งานรักษาความสะอาด

-          งานกำจัดขยะและน้ำเสีย

-          งานส่งเสริมและเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

5.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

และสวัสดิการสังคม

5.1  งานบริหารการศึกษาและส่งเสริมกิจการ

       โรงเรียน

-          งานข้อมูล

-          งานประสานกิจกรรม

-          งานส่งเสริมการบริหารงานทั่วไป

5.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-          งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก

-          งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

-          งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     -    งานติดตามและประเมินผล

5.3  งานศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี  

        ท้องถิ่น

-          งานส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

     -    งานศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

          ท้องถิ่น

5.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-          งานศูนย์เยาวชน

-          งานการกีฬา

-          งานฝึกอบรมและพัฒนา

     -    งานศูนย์วัฒนธรรม

5.5  งานสังคมสงเคราะห์

-          งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้พิการ

-          งานส่งเสริมสุขภาพ

-          งานข้อมูล

5.6  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

-          งานฝึกอบรมอาชีพ

-          งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

-          งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

 

 

 

5.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

และสวัสดิการสังคม

5.1  งานบริหารการศึกษาและส่งเสริมกิจการ

       โรงเรียน

-          งานข้อมูล

-          งานประสานกิจกรรม

-          งานส่งเสริมการบริหารงานทั่วไป

5.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-          งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก

-          งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

-          งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     -    งานติดตามและประเมินผล

5.3  งานศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี  

        ท้องถิ่น

-          งานส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

     -    งานศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

          ท้องถิ่น

5.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-          งานศูนย์เยาวชน

-          งานการกีฬา

-          งานฝึกอบรมและพัฒนา

     -    งานศูนย์วัฒนธรรม

5.5  งานสังคมสงเคราะห์

-          งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้พิการ

-          งานส่งเสริมสุขภาพ

-          งานข้อมูล

5.6  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

-          งานฝึกอบรมอาชีพ

-          งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

-          งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

 

16

8.2  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ปริมาณงาน  รวมทั้งโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ  เพื่อประมาณการใช้อัตรากำลังของพนักงานจ้างในอนาคตในระยะเวลา  4  ปี  ต่อไปข้างหน้า  ว่าจะมีการใช้อัตรากำลังพนักงานจ้างจำนวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  ความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ทั้งนี้  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  จึงกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี  ในแต่ละส่วนราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

                   1.  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                        พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ

                        1.1   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                               จำนวน    1    อัตรา

                        พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ

                        1.1   พนักงานขับรถยนต์                                  จำนวน    1    อัตรา

                        พนักงานจ้างทั่วไป

                        1.1   พนักงานทำความสะอาดฯ                            จำนวน    1    อัตรา

                        1.2   พนักงานสูบน้ำ                                        จำนวน    1    อัตรา

 

                                รวมพนักงานจ้าง  สำนักงานปลัดฯ                จำนวน    4    อัตรา

                       

2.  ส่วนการคลัง

                        พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ

                        2.1   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                        จำนวน    1    อัตรา

                        พนักงานจ้างทั่วไป

                        2.1   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                จำนวน    1    อัตรา

 

                                รวมพนักงานจ้าง  ส่วนการคลัง                    จำนวน    2    อัตรา

 

3.  ส่วนโยธา

                        พนักงานจ้างทั่วไป

                        3.1   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                                                จำนวน    1    อัตรา

                       

                                รวมพนักงานจ้าง  ส่วนโยธา                        จำนวน    1    อัตรา

 

 

 

 

 

17

4.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                        พนักงานจ้างทั่วไป

                        4.1   คนงานประจำเตาเผาขยะ                            จำนวน    1    อัตรา

 

                                รวมพนักงานจ้าง  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จำนวน   1    อัตรา

 

5.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

                        พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ

                        5.1   ผู้ดูแลเด็ก (จ.1)                                       จำนวน    2    อัตรา

                        พนักงานจ้างทั่วไป

                        5.1   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                จำนวน    1    อัตรา

 

                               รวมพนักงานจ้าง  ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ        จำนวน  3  อัตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

8.2  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งตามข้อ  8.1  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของภารกิจที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และสามารถนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี  ได้ดังนี้

กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี  ระหว่างปี  .. 2561 – 2564

 

 

ลำดับ

ที่

 

 

ส่วนราชการ

 

กรอบอัตรา

กำลังเดิม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

 

หมายเหตุ

 

2561

 

2562

 

2563

 

2564

 

2561

 

2562

 

2563

 

2564

 

 

สำนักงานปลัดฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีทักษะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

พนักงานขับรถยนต์

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

พนักงานทำความสะอาดฯ

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

4.

พนักงานสูบน้ำ

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

 

รวม

4

4

4

4

4

-

-

-

-

 

 

ส่วนการคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

 

รวม

2

2

2

2

2

-

-

-

-

 

 

ส่วนโยธา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

 

รวม

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 19

 

ลำดับ

ที่

 

 

ส่วนราชการ

 

กรอบอัตรา

กำลังเดิม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

 

หมายเหตุ

 

2556

 

2557

 

2558

 

2559

 

2556

 

2557

 

2558

 

2559

 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

คนงานประจำเตาเผาขยะ

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

 

รวม

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ

สวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ผู้ดูแลเด็ก (จ.1)

2

2

2

2

2

-

-

-

-

*ใช้ งปม.ของกรมส่งเสริมฯ

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

คนงานทั่วไป งานธุรการ

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

 

รวม

3

3

3

3

3

-

-

-

-

 

 

รวมทั้งสิ้น

11

11

11

11

11

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20

สรุปกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี  (พ.ศ 2561 – 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

ลำดับ

ที่

 

 

ส่วนราชการ

 

กรอบอัตรา

กำลังเดิม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

 

หมายเหตุ

 

2561

 

2562

 

2563

 

2564

 

2561

 

2562

 

2563

 

2564

1.

สำนักงานปลัดฯ

4

4

4

4

4

-

-

-

-

 

2.

ส่วนการคลัง

2

2

2

2

2

-

-

-

-

 

3.

ส่วนโยธา

1

1

1

1

1

-

-

-

-

 

4.

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

 

1

1

1

1

-

-

-

-

 

5.

ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ     สวัสดิการสังคม

3

 

3

3

3

3

-

-

-

-

 

 

รวม

11

11

11

11

11

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

3.  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ดังนี้

 

ที่

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

 

1.

 

19,700,000 บาท 

 

19,750,000 บาท 

 

19,800,000 บาท

 

19,850,000 บาท

 

 

 


19

9.   ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

                การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล    องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  คำนวณภาระค่าใช้จ่ายต้องไม่เกิน 40  %  ตามกฎหมายกำหนด

ที่

ชื่อสายงาน

ระดับตำแหน่ง

จำนวน

ทั้งหมด

จำนวนที่มีอยู่

กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม

(+) / ลด ( - )

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวม

จำนวนคน

จำนวนเงิน

2555

2556

2557

2555

2556

2557

2555

2556

2557

1

ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)

7

1

1

232,920

-

-

-

10,920

11,040

11,160

243,840

243,960

244,080

2

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

3-5/6

1

1

122,280

-

-

-

6,120

6,000

6,000

128,400

128,280

128,280

 

สำนักงานปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

นักบริหารงานทั่วไป

6

1

-

-

+1

-

-

252,240

9,000

9,000

252,240

261,240

261,240

4

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

3-5/6

1

1

146,880

-

-

-

7,200

7,560

7,200

154,080

154,440

154,080

5

นิติกร 

3-5/6

1

1

146,880

-

-

-

7,200

7,560

7,200

154,080

154,440

154,080

6

บุคลากร 

3-5/6

1

1

119,520

-

-

-

5,760

6,120

6,000

125,280

125,640

125,520

    7

นักวิชาการเกษตร

3-5/6

1

-

-

+1

-

-

216,120

4,680

4,920

216,120

220,800

221,040

8

เจ้าพนักงานธุรการ

2-4/5

1

-

-

+1

-

-

174,900

3,960

3,960

174,900

178,860

178,860

    9

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

2-4/5

1

1

104,880

-

-

-

4,800

4,800

4,920

109,680

109,680

109,800

 

ส่วนการคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

หัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานคลัง)

7

1

1

221,640

-

-

-

11,280

10,920

11,040

232,920

232,560

232,680

11

เจ้าพนักงานพัสดุ

2-4/5

1

1

97,440

-

-

-

3,960

4,200

4,200

101,400

101,640

101,640

12

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

2-4/5

1

-

-

+1

-

-

174,900

3,960

3,960

174,900

178,860

178,860

13

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

3-5/6

1

-

-

+1

-

-

216,120

4,680

4,920

216,120

220,800

221,040

14

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

2-4/5

1

1

119,520

-

-

-

5,760

6,120

6,000

125,280

125,640

125,520

15

เจ้าหน้าที่พัสดุ  

1-3/4

1

-

-

+1

-

-

143,820

2,760

2,880

143,820

146,580

146,700

 


20

ที่

ชื่อสายงาน

ระดับตำแหน่ง

จำนวน

ทั้งหมด

จำนวนที่มีอยู่

กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม

(+) / ลด ( - )

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวม

จำนวนคน

จำนวนเงิน

2555

2556

2557

2555

2556

2557

2555

2556

2557

 

ส่วนโยธา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง        (หัวหน้าส่วนโยธา)

2-5/6

1

-

-

+1

-

-

174,900

3,960

3,960

174,900

178,860

178,860

17

นายช่างโยธา

2-4/5

1

1

109,680

-

-

-

4,800

4,920

4,800

114,480

114,600

114,480

18

เจ้าพนักงานธุรการ

2-4/5

1

1

119,520

-

-

-

5,760

6,120

6,000

125,280

125,640

125,520

 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

นักบริหารงานสาธารณสุข

6

1

1

198,840

-

-

-

8,880

9,000

9,000

207,720

207,840

207,840

20

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

2-4/5

1

-

-

+1

-

-

174,900

3,960

3,960

174,900

178,860

178,860

 

ส่วนการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

นักบริหารการศึกษา

6

1

-

-

+1

-

-

252,240

9,000

9,000

252,240

261,240

261,240

22

นักวิชาการศึกษา

3-5/6

1

1

122,280

-

-

-

6,120

6,000

6,000

128,400

128,280

128,280

23

นักพัฒนาชุมชน

3-5/6

1

1

112,080

-

-

-

4,800

4,920

4,680

116,880

117,000

116,760

24

ลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)

-

2

2

276,360

-

-

-

10,920

11,160

11,520

287,280

287,520

287,880

 

รวม

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ที่

ชื่อสายงาน

ระดับตำแหน่ง

จำนวน

ทั้งหมด

จำนวนที่มีอยู่

กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม

(+) / ลด ( - )

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวม

จำนวนคน

จำนวนเงิน

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2561

25621

2563

 

ค่าจ้างพนักงานจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810,600

896,040

989,640

 

ประโยชน์ตอบแทนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599,796

767,760

797,700

 

รวมไม่เกินร้อยละ  40