แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 

  

 

 

 

 

คำนำ

                  

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  (รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563)  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน  มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติ  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากร  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้เหมาะสม
                   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี (รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2563) ขึ้น ตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์  ในการประชุมครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  โดยมีมติเห็นชอบการประกาศโครงสร้างส่วนราชการ  การจัดบุคลากรลงในตำแหน่งที่กำหนดในโครงสร้างใหม่  และการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น   การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 

สารบัญ

          หน้า
1.  หลักการและเหตุผล                                                                                         1
2.  วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ                                                                     4
3.  กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี                                                  6
4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน                                      17
5.  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล                                          25
6.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ                 39
7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ                            39
8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ                                                                   40
9.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น                                 49

 1. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี                                        63
 2. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่                                               69.
 3. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง                               75.
 4. คุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง             77

ภาคผนวก
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี

แผนอัตรากำลัง  ปี

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 

………………………

1.  หลักการและเหตุผล
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสำคัญคือ การกระจายอำนาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า “Let the manager manages”
การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนกำลังคนเป็นเทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เป็นอย่างดีด้วย แนวคิดที่จะทำให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านกำลังคน (Manpower/workforce Stability)นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่
1. ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทำให้คนที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กรและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้ได้ตลอดเวลา
2. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดกำลังคนหรือการสูญเสียกำลังคนในองค์กร เนื่องจากจะทำให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านกำลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพจะมีรอบการเปลี่ยนผ่านหรือการหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งเรียกว่าจักรสายอาชีพ (Career life cycle) เมื่อไร จำนวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด สำหรับการวางแผนกำลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจคำนึงถึงได้แก่
2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จำนวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจำนวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดสัดส่วนกำลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดกำลังคนในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดกำลังคนหรือไม่
2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝ่ายจะทำให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจำนวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุหรือคิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีข้อมูลมาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่าจะขาดกำลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหากำลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจำนวนเท่าไรและตลาดแรงงานไหน
2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหากำลังคนในสายงานที่มีความขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน
2.4 ปัจจัยด้านจำนวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ผู้บริหารทราบโดยเฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดกำลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะทำให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น

2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียกำลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปี ปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่สำคัญปัจจัยหนึ่งเนื่องจากจะทำให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝ่ายไหนที่มีความจำเป็นจะต้องเตรียมกำลังคนเป็นอันดับแรกและฝ่ายไหนที่ต้องมีการเตรียมกำลังคนเป็นฝ่ายสุดท้าย ทั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนการขาดแคลนกำลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหากำลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า
สำหรับการวางแผนกำลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จำนวนคน การพัฒนาคนในองค์การ การใช้คนและการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและคุณลักษณะตามที่ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้
          1. การวางแผนกำลังคน คือการวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของกำลังคน การกำหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพสำหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสำหรับการวางแผนคัดเลือกและการเลื่อนตำแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าทำงาน
          2. การวางแผนกำลังคน คือการวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ
          3. การวางแผนกำลังคน คือ นโยบายด้านกำลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร
          4. การวางแผนกำลังคนเป็นกระบวนการที่ทำให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของบุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุดสำหรับความสำคัญของการวางแผนกำลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 การวางแผนกำลังคนทำให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
4.2 การวางแผนกำลังคนทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อปรับการใช้กำลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4.3 การวางแผนกำลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกระบวนการวางแผนองค์การ
4.4 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่พนักงานผลิตได้กับเกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้
4.5 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่ละอาชีพและในละระดับ
4.6 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภทและระดับทักษะของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลทำให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
4.7 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพื่อการกำหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ

4.8 การวางแผนกำลังคนจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจำนวนมากและต้องใช้เวลามาก
โดยให้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศดังต่อไปนี้
                   1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง  และมาตรฐานของตำแหน่ง  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าจะมีตำแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จำนวนเท่าใด  โดยให้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล  เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด
                   1.2  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  กำหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลนำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากำหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557
                   1.3  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  โดยให้เสนอ ก.อบต.จังหวัด  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี   
1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  สำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  ขึ้น

ความจำเป็นในการทำแผนอัตรากำลัง
           2.1   การวางแผนอัตรากำลัง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับตำแหน่งต้องดำเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังล่วงหน้า 3 ปี
2.2   ต้องมีแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกำหนดอัตรากำลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกำลังคน)

3. การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพื่อป้องกันปัญหาหน้าที่ซ้ำซ้อน คนล้นงาน และกำลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน
4. เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การกำหนดตำแหน่ง และการปรับระดับตำแหน่ง

2.  วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ
           2.1  วัตถุประสงค์
2.1.1  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน                
2.1.2  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง     โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                   2.1.3  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
                   2.1.4  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการกำหนดประเภทตำแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
                    2.1.5  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของ    องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
                    2.1.6  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สามารถวางแผนอัตรากำลัง  ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและการใช้อัตรากำลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจและหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
                    2.1.7  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม  การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
                   2.1.8  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  และสนองนโยบายของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.1.9  เพื่อเป็นการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
2.1.10 เพื่อเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง
2.1.11 เพื่อตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้งจำนวน ระดับและสายงาน เพื่อดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.อบต. กำหนดหรือไม่ มีการใช้คนไม่ตรงกับตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนดบ้างไหม
2.1.12  เพื่อเป็นการกำหนดกรอบอัตรากำลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดกำลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่
2.1.13  เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ตำแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการกำหนดตำแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ
2.1.14  เป็นการจัดทำรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตำแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ทำให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ตำแหน่ง การตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย
2.1.15  เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม
2.1.16  เพื่อสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการนำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งโดยพิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
                   - กำหนดขึ้นตามความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ
                   - กำหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายตำแหน่ง
                   - มีระบบการเข้าสู่ตำแหน่ง ระบบการเลื่อนตำแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นตำแหน่งที่กำหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ
                   - มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกตำแหน่ง
2.1.17  เพื่อเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง โดยต้อง
                   - ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องทำบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไร
                   - ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจำและงานบริการ
                   - ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
                         2.1.18  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2.2 ที่ได้รับ

       2.2.1 ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรากำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
                2.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
                2.2.3 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้

2.2.4การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ

3.  กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี
             3.1.1  กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง
                    การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้

เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

                3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

     (1)  แนวคิดเรื่อง  การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ดังนี้
พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทำงาน  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น กำหนดตำแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้

ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจำต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกำหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตำแหน่ง หากตำแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตำแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้

                             พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การกำหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้

 

เมื่อนำกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น

ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ กำหนดฝ่ายมาก  จะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ 1  หน่วยงาน ได้แก่ สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยตรวจสอบภายใน

ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง  ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับตำแหน่งอัตรากำลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้  

มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน และองค์การบริหารส่วนตำบล   บ้านหม้อ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จำนวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน  และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประชากร  ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การกำหนดอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง มีอัตรากำลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก แต่จะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของภารกิจงานที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำให้มีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นตามมา  ดังนั้นในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงานแล้ว  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มตำแหน่งและจำนวนคน  เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  ส่วนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
                    คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีพนักงานส่วนตำบล  1  คนเป็นเลขานุการ  เห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้
                   3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ตลอดจนกฎหมายอื่น  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
3.2  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ไขปัญหาของตำบลในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
                   3.3  กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ  จำนวนตำแหน่ง  และระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
                   3.4  กำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง  และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ  และจำนวนพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำในองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง
                   3.5  กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง  จำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ  อำนาจ  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
                   3.6  จัดทำกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน   ร้อยละ  40  ของงบประมาณรายจ่าย
3.7  ให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง

           3.3
         การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนตำบล      การกำหนดอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทำให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้

  1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning)       ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล              ลดความรุนแรงลงได้
  2. ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
   1. การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ให้สอดคล้องกันทำให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
   2. ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุกำลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการวางแผนกำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรง         ของปัญหานั้นลงได้
   3. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท และระดับทักษะของกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง โดยรวม
   4. การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
   5. ช่วยทำให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

ขั้นตอนสำหรับการวางแผนอัตรากำลัง มีดังนี้

 1. ทบทวนกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
 2. ทำการสำรวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตำบบในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทำเพิ่มหรือไม่จำเป็นต้องทำหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำได้
 3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลังประจำปี เช่น จำนวนบุคลากรปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
 4. นำงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคำนวณอัตรากำลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน
 5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานต่ออุปกรณ์
 6. นำการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
 7. จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ
 8. ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี
 9. ดำเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจำนวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจากหน่วยงานที่มีอัตรากำลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากำลังขาด
 10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากำลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
      3.4.๑  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
      3.4.๒  ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
                3.4.2.1  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง   
                         3.4.2.๒  ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
                3.4.2.๓  วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
      3.4.๓  เพื่อจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  และส่งคณะทำงานเพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตรากำลัง
      3.4.๔  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์
      3.4.๕  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำงบประมาณ 2561 – 2563 
      3.4.๖   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อำเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงกำลังเงิน             กำลังงบประมาณ กำลังคน กำลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นดำเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
          การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้
          1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การกำจัดขยะมูลฝอย
          2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง
             2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสำคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น
             2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชนดำเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจำนำ การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้ โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน
          3. กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
          4. กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
          5. กำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง
          6. กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          7. จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
          8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
สภาพทั่วไป
              4.1) ที่ตั้งและอาณาเขต
      ตำบลในเมืองเป็นตำบล 1 ใน  11  ตำบล   ของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนกลางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพิชัย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัยเป็นระยะทางประมาณ   2  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลไร่อ้อย      อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์
                   ทิศใต้              ติดต่อกับ         ตำบลบ้านหม้อ   อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลนาอิน และตำบลนายาง  อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลคอรุม       อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์

          4.2) การปกครอง  แบ่งออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
1)  หมู่  1   บ้านหน้าพระธาตุ                        6)  หมู่  6   บ้านคลองละวาน    
2)  หมู่  2   บ้านหน้าพระธาตุ                        7)  หมู่  7   บ้านคลองกะชี

3)  หมู่  3   บ้านในเมือง                              8)  หมู่  8   บ้านนาใต้คลองโตงเตง                   
4)  หมู่  4   บ้านหัวค่าย                              9)  หมู่  9   บ้านห้วยคา

  5)  หมู่  5   บ้านวังพะเนียด                           
         
4.3) เนื้อที่  มีพื้นที่ทั้งหมด 32.51  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,258 ไร่

 

คำอธิบาย: I:\แผนที่ ต.ในเมือง2557-Model.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          4.4) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลในเมือง
          ภาพที่ 1  แสดงแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลในเมือง

          4.5) ลักษณะภูมิประเทศ
          ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลในเมือง  ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางด้านตะวันตกของตำบล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการทำการเกษตร  ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางประมาณ  50 - 60 เมตร มีลำคลองหลายสายไหลผ่านพื้นที่ ประกอบด้วย คลองกะชี คลองโตงเตง คลองกด  คลองละวาน คลองวัดไพร และคลองห้วยคา

4.6) สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ
          ฤดูร้อน           จากเดือนมีนาคม  - พฤษภาคม              อุณหภูมิเฉลี่ย     37  ?
          ฤดูฝน             จากเดือนมิถุนายน  -  กันยายน             อุณหภูมิเฉลี่ย     35  ?
          ฤดูหนาว          จากเดือนพฤศจิกายน  - กุมภาพันธ์         อุณหภูมิเฉลี่ย     28  ?

4.7) ประชากร
                   จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) ทั้งสิ้น  7,011 คน แยกเป็น ชาย 3,403 คน          หญิง 3,608  คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

ตารางที่  1  แสดงจำนวนประชากรของตำบลในเมืองตามทะเบียนราษฎร์


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

0

ในเมือง

 

240

202

442

1

บ้านหน้าพระธาตุ

นายสันติภาพ

เสือจงภู

583

646

1,229

2

บ้านหน้าพระธาตุ

นายประสิทธิ์

วิศว์วิสุทธิ์

213

210

423

3

บ้านในเมือง

นายเถลิงศก

กรประเสริฐ (กำนัน)

421

483

904

4

บ้านหัวค่าย

นาสมเกียรติ

นาคธูป

534

598

1,132

5

บ้านวังพะเนียด

นายสวาท

แตงแก้ว

275

317

592

6

บ้านคลองละวาน

นายเฉลียว

ยั่งยืน

386

366

752

7

บ้านคลองกะชี

นายฉัตรชัย

ทาสี

237

180

417

8

บ้านนาใต้คลองโตงเตง

นายไชยวัฒน์

ขำในเมือง

319

396

715

9

บ้านห้วยคา

นายไพบูลย์

มงคลฤกษ์

195

210

405

รวมทั้งสิ้น

3,403

3,608

7,011

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอพิชัย ณ วันที่  18  กรกฎาคม  2560

เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีความครบถ้วน  สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพื้นฐานตลอดจนความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สำคัญได้  ดังนี้
          สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็น   ด้านต่างๆ  ดังนี้
                   สภาพปัญหาของพื้นที่

 1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนดิน และถนน
ลูกรัง ทำให้เกิดละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน และประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อน 
                       1.2  ทางระบายน้ำ ลำคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ลำเหมืองส่งน้ำมีวัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้ำยังถูกน้ำกัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ำเล็กทำให้การระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่ทันทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

1.3 ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง หมู่ที่ 4 บ้านหัวค่าย  
ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไม่มีระบบไฟฟ้า เพราะอยู่ห่างจากหมู่บ้านมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ลักษณะของการอยู่ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา
                       1.4 ระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีระบบประปาทุกหมู่บ้าน การผลิตน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ส่วนใหญ่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว หรือรับถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น เช่น ประปาหมู่ที่ 2, 3, 5, 6 และหมู่ที่ 9  พบว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ชำรุด เช่น ถังลูกบอลเก็บน้ำประปาเป็นสนิม พุพัง ทำให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง จนทำให้ระบบประปาเกิดความเสียหาย ชำรุด พัง ต้องทำการซ่อมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ
2.  ปัญหาด้านการเกษตร

  1.  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝนทำนาปี บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่นาของตนเองทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟ้า เป็นต้น บางพื้นที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำหรือสระไว้ใช้ในฤดูแล้ง ลำคลองไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ หน้าแล้งบริเวณลำคลองจะแห้งขอด

                        2.2  เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
                         2.3  ปัญหาในเรื่องงบประมาณการขุดลอก ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                         2.4 ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และมีต้นทุนการผลิตสูง
3.  ปัญหาด้านการศึกษา และกีฬา
                              3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยังไม่เหมาะสม อาคารและห้องเรียนมีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อย และรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน     เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ยังไม่ครบถ้วน ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน
                        3.2 ท้องถิ่นยังขาดการร่วมมือกันแก้ปัญหา และยังต้องพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง (ภาครัฐและภายนอก) ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม
                        3.3 เด็ก เยาวชน ประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา
                        3.4 ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ได้รับการศึกษาตามความเหมาะสมกับศักยภาพท้องถิ่น
4.  ปัญหาด้านการอาชีพ  และคุณภาพชีวิต
4.1 ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุบางส่วนว่างงาน และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
4.2 ประชาชนยังทักษะ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพของตนเอง ตลอดจนเทคโนโลยี และหลักวิชาการต่างๆ
                     4.3 กลุ่มอาชีพบางกลุ่มยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
4.4 ประชาชนขาดการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพอย่างจริงจัง
4.5 สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น บุตรหลานถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย
4.6 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเพียงพอ
                     4.7 มีปัญหาความรุ่นแรงภายในตำบล เช่น ทะเลาะวิวาท


5.  ปัญหาด้านสาธารณสุข

  1.   มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่างๆ

5.2  วัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุ่มในยามวิกาล บางครั้งมีการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรมและลักเล็ก
ขโมยน้อย
           5.3  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลระวังรักษาสุขภาพและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้งการกำจัดพาหนะของโรค
                     5.4  ปัญหาการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
                   6. ปัญหาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

  1.  ปัญหาการเสื่อมถอย หรือการเปลี่ยนแปลงประเพณีอันดีงามของประเพณีท้องถิ่น
  2.  ปัญหาการเสื่อมถอยของศาสนา
  3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกำลังจะสูญหายไป
  4.  ขาดการมีส่วนร่วมในชุมชนในการช่วยกันกันบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน
  5.  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนไม่เห็นความสำคัญในการที่ประเทศไทยจะเข้า     

สู่ประชาคมอาเซียน

  1.  ปัญหางบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

7.  ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   7.1 ปัญหาความไม่ปลอดภัย ทั้งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจทำให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สิน
7.2 ปัญหาความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดของเยาวชน
7.3 ปัญหาอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยประชาชนมีพฤติกรรมประมาท ขาดความระมัดระวัง จึงต้องมีการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
8.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1  ปัญหาการกำจัดขยะสิ่งปฎิกูลมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย โดยตำบลในเมืองมีปริมาณขยะ  มูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บและกำจัดได้ทัน รวมทั้งยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมกำจัดได้ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล
               8.2  ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
              8.3  ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
               8.4 ปัญหาการสร้างจิตสำนึกในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ป่าไม้
9.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
9.1  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และการบริหารตามระบบประชาธิปไตย

  1.   ปัญหาการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง พนักงาน

ส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  1.   การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่อันเนื่องมาจากระบบ

เสียงตามสายยังต้องปรับปรุงซ่อมแซม และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง

  1.   ประชาชนบางส่วนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการเมือง

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

  ร่วมมือดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
  1.   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใจในการปฏิบัติงานยังไม่

เพียงพอ บางส่วน ล้าสมัย
        9.7  ปัญหาการพัฒนารายได้  และระบบการจัดเก็บภาษี
        9.8  ปัญหาแนวทางการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน

ความต้องการของประชาชน

 1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                     1.1  ต้องการให้ดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมจัดหาสิ่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ป้ายชื่อถนน ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงครบวงจรและได้มาตรฐาน
                     1.2  ต้องการให้ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
                    1.3  ต้องการให้จัดหาแหล่งน้ำ และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค
                    1.4  ต้องการให้ดำเนินการจัดวางระบบผังเมืองรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.  ความต้องการด้านการเกษตร
                       2.1 ต้องการให้ดำเนินการให้ปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำ ในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มแพสูบน้ำ  ปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต เพื่อให้น้ำสำหรับใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
                       2.2 ต้องการให้ฟื้นฟูโรงสีชุมชน
                       2.3 ต้องการให้ก่อสร้างลานตากผลผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการ เกษตรเพื่อลดความชื้น ก่อนที่จะจำหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการทำนาในฤดูต่อไป
                        2.4 ต้องการให้สนับสนุนการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ำต่างๆ ที่ตื้นเขิน
2.5 ต้องการให้สร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
2.6 ต้องการให้จัดตั้งตลาดทางสินค้าประจำตำบล
                   3. ความต้องการด้านการศึกษา และกีฬา
                         3.1  ต้องการให้พัฒนาหรือสร้างการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน โดยขอความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจาก อปท. ครู ผดด. ซึ่งเป็นผู้ผลักดันในการสร้างคน และส่วนอื่นๆ ของสังคม ที่จะเป็นตัวหล่อหลอมคนในสังคมท้องถิ่น โดยจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ ช่วยกันผลักดันให้เกิดท้องถิ่นเข้มแข็ง ลดการพึ่งพาอาศัยกัน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในสังคมประชาธิปไตยที่ว่า ชุมชนต้องเป็นชุมชนประชาธิปไตย และพึ่งพาตัวเองได้ 
                         3.2 ต้องการให้มีการปลูกฝังสร้างพลเมือง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน  โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ สร้างคนที่มีความรับผิดชอบ รู้จักคิด มีเหตุมีผล มีความเข้าใจในกิจการสาธารณะและการมีส่วนร่วมในชุมชน
                         3.3  ต้องการให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย   
    3.4  ต้องการให้เกิดการร่วมมือกันแก้ปัญหาท้องถิ่นในด้านการศึกษาอย่างจริงจัง
              3.5  ต้องการให้ปลูกฝังการศึกษาในท้องถิ่นโดยปลูกฝังทัศนคติให้เด็กมีทักษะชีวิต สร้างความรู้ และจัดการความรู้ได้จากที่มีอยู่ในท้องถิ่น
                            3.6  ต้องการให้มีความพร้อม ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ประสบการณ์ และเทคนิคจากผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการศึกษา เพื่อให้ท้องถิ่นของตนได้รับประโยชน์มากที่สุด และยิ่งคนในท้องที่ได้มาทำงานในเขตพื้นที่ของตนเองด้วยแล้ว ก็จะมีแรงจูงใจในการทำงานพัฒนาบ้านเกิดด้วย
4.  ความต้องการด้านการอาชีพ  และคุณภาพชีวิต
    4.1  ต้องการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
                       4.2 ต้องการให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์นันทนาการ ศูนย์ฝึกอาชีพ
                        4.3 ต้องการให้มีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน
                        4.4 ต้องการให้มีการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
                        4.5 ต้องการให้มีการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลและพัฒนา ให้เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และมีความเอื้ออาทรต่อกัน
                        4.6  ต้องการให้มีการส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งสภาเด็กเยาวชน จัดให้มีเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงออก เพื่อป้องกันปัญหาเยาวชนติดเกมส์และปัญหายาเสพติดในชุมชน
5.  ความต้องการด้านสาธารณสุข
                               5.1  ต้องการให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
                            5.2  ต้องการให้มีการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน
                            5.3  ต้องการให้มีการสนับสนุนการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด จัดให้มีระบบการสร้างสุขภาพแบบการมีส่วนร่วมจากชุมชนเพื่อเกิดความยั่งยืนและทั่วถึง
                             5.4  ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุกปี
                   6. ความต้องการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
6.1  ต้องการให้มีการสนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนด้านการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.2  ต้องการให้มีการสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในตำบล
                   6.3  ต้องการให้มีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการเปิดโอกาสให้เจ้าของชุมชน/หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินนโยบายการท่องเที่ยวใดๆเพื่อสร้างตระหนักแก่ชุมชน/หมู่บ้าน
                    6.4  ต้องการให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ให้เกิดการเตรียมตัวและมีความพร้อม เพื่อการปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                    6.5  ต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบล
                    6.6  ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลให้ทั่วถึง และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอ จังหวัดต่อไปในอนาคต

5.  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
      1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
“เมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์   ขจัดเด็ดขาดยาเสพติด  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง            ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
       2. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
          “ อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่ ”
       3. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
          “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน”

      พันธกิจ (Mission)
      พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    

ลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตปลอดสารพิษ อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง

 1. จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้

สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวม และรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  มีสุขภาพอนามัยและความอยู่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

 1. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของตำบลในเมืองให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 2. สร้างความพร้อมในมิติที่เกี่ยวข้องไว้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

6.  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
7.  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ

 1. พัฒนาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพ  

ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
26
9.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตตำบลในเมือง  โดยส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความตระหนัก และมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยิ่งขึ้น
10. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใสและยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
          12. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

         พันธกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ (Mission)
1.  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนมี  ความรู้คู่คุณธรรม  มีวินัย และอยู่อย่าง   เป็นสุข  มีรายได้ และการครองชีพเหมาะสม  มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2.  ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพปลอดภัย 
และมีระบบการตลาดที่ดี
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน
4.  พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5.  ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค 

                    การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  โดยการร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง  จัดทำ  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จะสมบูรณ์ได้  จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและทำความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาของ   ท้องถิ่นกันอย่างจริงจัง   นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกด้าน   ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่คุณภาพโดยยึดกรอบตามแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง  และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงอีกทางหนึ่ง
การจัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองนั้น         ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจำปี 2561 – 2564   ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตำบลในเมือง คือ         “เมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์   ขจัดเด็ดขาดยาเสพติด  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง   อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมกับ
27
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ตำบลในเมืองเป็นเมือง  ที่น่าอยู่ตลอดไป  สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลในเมือง  ได้กำหนด ยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง    จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  ศักยภาพและอำนาจหน้าที่ของตำบลในเมือง ดังนี้
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านการเกษตร
          แนวทางการพัฒนา

  1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและจำหน่าย สินค้าเกษตร
  2. การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
2.1  พัฒนาการคมนาคม 
          2.2  พัฒนาด้านน้ำอุปโภคและบริโภค
2.3  พัฒนาด้าน ไฟฟ้า
          2.4  พัฒนาการติดต่อสื่อสารและพัฒนาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ         
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พร้อมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และ OTOP
3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.3 สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
4.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข
4.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบ้านเมืองน่าอยู่
4.4 ส่งเสริมศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
5.1  ยกระดับมาตรฐานงาน อบต.
-พัฒนาหน่วยงาน
-พัฒนาบุคลากร
-พัฒนางานบริการ
5.2  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
6.1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
          แนวทางการพัฒนา
          1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          1.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
          1.3 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ
          1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
          1.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
          1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
          1.7 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
           1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสภาวะชุมชนที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
          1.9 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
          1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
          1.11 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
          แนวทางการพัฒนา
          2.1 สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ
           2.2 สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกในการลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน หมู่บ้าน
          2.3 สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในทุกพื้นที่
          2.4 สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกด้านและอบายมุขทุกประเภท
           2.5 สนับสนุนการรวมพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล
          2.6 สนับสนุนกิจกรรม To be Number One
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          แนวทางการพัฒนา
          3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว
          3.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
          3.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
          3.4 สนับสนุนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผังเมืองชุมชนและการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
          3.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
          แนวทางการพัฒนา
          4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ และสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
          4.2 ส่งเสริมการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
           4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบสหกรณ์มาใช้ในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนหมู่บ้าน
          4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
           4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและเพิ่มช่องทางทางการตลาด
          4.6 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการตลาดเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
          4.7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
          4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
          4.9 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
          4.10 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
         ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          แนวทางการพัฒนา
         5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำและป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
         5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
         5.3 การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         5.4 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
         5.5 จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
         5.6 สร้างเครือข่ายการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          5.7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนแม่บทพลังงานทดแทน การพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
          แนวทางการพัฒนา
         6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
          6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ ชุมชน ศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          6.3 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
         6.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของจริยธรรมของประชาชน
          6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         6.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพควบคุมทุกตำบล


          ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
          แนวทางการพัฒนา
          7.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม และการเมืองภาคเอกชน
         7.2 สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่
         7.3 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
         7.4 ส่งเสริมการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและผู้ประสบภัย
         7.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริหารประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
         7.6 บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ
         7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สื่อในชุมชนท้องถิ่นเพื่อประสานการพัฒนา สร้างความเข้าใจ และร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
         7.8 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลคุ้มครองพื้นที่สาธารณประโยชน์
         7.9 ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรชุมชนและเครือข่ายประชาสังคม

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
1.  นโยบายด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
          1.1 ดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางคมนาคม  ถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  ซอยต่างๆ  และทางเท้า  ที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอและทั่วถึง  เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัย
          1.2 ดำเนินการจัดสร้างระบบระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
          1.3 ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  เช่น  ขุดลอกคูคลอง  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอื่นๆ  เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
          1.4 แก้ไขปรับปรุงระบบประปา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ให้สะอาด  ปลอดภัย  และสามารถมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอด  24  ชั่วโมง
          1.5 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย  สนามกีฬา  ลานกีฬา  สถานที่สาธารณะต่างๆ  อย่างทั่วถึง  และขยายเขตบริการไฟฟ้า  เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          1.6 ปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะ  ให้สะอาด  ปราศจากวัชพืชต่างๆ
          1.7 จัดทำผังเมืองชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้การขยายตัวของชุมชนมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบ
2.  นโยบายด้านการเกษตร
          2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรให้ทั่วถึง
          2.2 ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
          2.3 ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชน
          2.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว
          2.5 ส่งเสริมความรู้  ทักษะ  และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร  เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
          2.6 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
          2.7 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์  โดยสนับสนุนให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.3 ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง หมู่ที่ 4 บ้านหัวค่าย  
ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไม่มีระบบไฟฟ้า เพราะอยู่ห่างจากหมู่บ้านมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ลักษณะของการอยู่ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา
                       1.4 ระบบประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีระบบประปาทุกหมู่บ้าน การผลิตน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ส่วนใหญ่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านซึ่งก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว หรือรับถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น เช่น ประปาหมู่ที่ 2, 3, 5, 6 และหมู่ที่ 9  พบว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ชำรุด เช่น ถังลูกบอลเก็บน้ำประปาเป็นสนิม พุพัง ทำให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง จนทำให้ระบบประปาเกิดความเสียหาย ชำรุด พัง ต้องทำการซ่อมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ
2.  ปัญหาด้านการเกษตร

  1.  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝนทำนาปี บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่นาของตนเองทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟ้า เป็นต้น บางพื้นที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำหรือสระไว้ใช้ในฤดูแล้ง ลำคลองไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ หน้าแล้งบริเวณลำคลองจะแห้งขอด

                        2.2  เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
                         2.3  ปัญหาในเรื่องงบประมาณการขุดลอก ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                         2.4 ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และมีต้นทุนการผลิตสูง
3.  ปัญหาด้านการศึกษา และกีฬา
                              3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยังไม่เหมาะสม อาคารและห้องเรียนมีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อย และรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน     เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ยังไม่ครบถ้วน ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงาน
                        3.2 ท้องถิ่นยังขาดการร่วมมือกันแก้ปัญหา และยังต้องพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง (ภาครัฐและภายนอก) ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม
                        3.3 เด็ก เยาวชน ประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา
                        3.4 ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ ได้รับการศึกษาตามความเหมาะสมกับศักยภาพท้องถิ่น
4.  ปัญหาด้านการอาชีพ  และคุณภาพชีวิต
4.1 ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุบางส่วนว่างงาน และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
4.2 ประชาชนยังทักษะ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพของตนเอง ตลอดจนเทคโนโลยี และหลักวิชาการต่างๆ
                     4.3 กลุ่มอาชีพบางกลุ่มยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
4.4 ประชาชนขาดการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพอย่างจริงจัง
4.5 สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น บุตรหลานถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย
4.6 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเพียงพอ
                     4.7 มีปัญหาความรุ่นแรงภายในตำบล เช่น ทะเลาะวิวาท

  1.   มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่างๆ

5.2  วัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุ่มในยามวิกาล บางครั้งมีการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรมและลักเล็ก
ขโมยน้อย
           5.3  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลระวังรักษาสุขภาพและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมทั้งการกำจัดพาหนะของโรค
                     5.4  ปัญหาการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
                   6. ปัญหาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

  1.  ปัญหาการเสื่อมถอย หรือการเปลี่ยนแปลงประเพณีอันดีงามของประเพณีท้องถิ่น
  2.  ปัญหาการเสื่อมถอยของศาสนา
  3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกำลังจะสูญหายไป
  4.  ขาดการมีส่วนร่วมในชุมชนในการช่วยกันกันบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน
  5.  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนไม่เห็นความสำคัญในการที่ประเทศไทยจะเข้า     

สู่ประชาคมอาเซียน

  1.  ปัญหางบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

7.  ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   7.1 ปัญหาความไม่ปลอดภัย ทั้งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจทำให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สิน
7.2 ปัญหาความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดของเยาวชน
7.3 ปัญหาอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยประชาชนมีพฤติกรรมประมาท ขาดความระมัดระวัง จึงต้องมีการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
8.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1  ปัญหาการกำจัดขยะสิ่งปฎิกูลมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย โดยตำบลในเมืองมีปริมาณขยะ  มูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บและกำจัดได้ทัน รวมทั้งยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมกำจัดได้ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล
               8.2  ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
              8.3  ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
               8.4 ปัญหาการสร้างจิตสำนึกในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ป่าไม้
9.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
9.1  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และการบริหารตามระบบประชาธิปไตย

  1.   ปัญหาการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง พนักงาน

ส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  1.   การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่อันเนื่องมาจากระบบ

เสียงตามสายยังต้องปรับปรุงซ่อมแซม และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง

  1.   ประชาชนบางส่วนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการเมือง

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

  ร่วมมือดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
  1.   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใจในการปฏิบัติงานยังไม่

เพียงพอ บางส่วน ล้าสมัย
        9.7  ปัญหาการพัฒนารายได้  และระบบการจัดเก็บภาษี
        9.8  ปัญหาแนวทางการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน

ความต้องการของประชาชน

 1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                     1.1  ต้องการให้ดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมจัดหาสิ่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ป้ายชื่อถนน ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงครบวงจรและได้มาตรฐาน
                     1.2  ต้องการให้ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
                    1.3  ต้องการให้จัดหาแหล่งน้ำ และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค
                    1.4  ต้องการให้ดำเนินการจัดวางระบบผังเมืองรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.  ความต้องการด้านการเกษตร
                       2.1 ต้องการให้ดำเนินการให้ปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำ ในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มแพสูบน้ำ  ปรับปรุงซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต เพื่อให้น้ำสำหรับใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
                       2.2 ต้องการให้ฟื้นฟูโรงสีชุมชน
                       2.3 ต้องการให้ก่อสร้างลานตากผลผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการ เกษตรเพื่อลดความชื้น ก่อนที่จะจำหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการทำนาในฤดูต่อไป
                        2.4 ต้องการให้สนับสนุนการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ำต่างๆ ที่ตื้นเขิน
2.5 ต้องการให้สร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
2.6 ต้องการให้จัดตั้งตลาดทางสินค้าประจำตำบล
                   3. ความต้องการด้านการศึกษา และกีฬา
                         3.1  ต้องการให้พัฒนาหรือสร้างการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน โดยขอความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจาก อปท. ครู ผดด. ซึ่งเป็นผู้ผลักดันในการสร้างคน และส่วนอื่นๆ ของสังคม ที่จะเป็นตัวหล่อหลอมคนในสังคมท้องถิ่น โดยจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ ช่วยกันผลักดันให้เกิดท้องถิ่นเข้มแข็ง ลดการพึ่งพาอาศัยกัน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในสังคมประชาธิปไตยที่ว่า ชุมชนต้องเป็นชุมชนประชาธิปไตย และพึ่งพาตัวเองได้ 
                         3.2 ต้องการให้มีการปลูกฝังสร้างพลเมือง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน  โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ สร้างคนที่มีความรับผิดชอบ รู้จักคิด มีเหตุมีผล มีความเข้าใจในกิจการสาธารณะและการมีส่วนร่วมในชุมชน
                         3.3  ต้องการให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย   
    3.4  ต้องการให้เกิดการร่วมมือกันแก้ปัญหาท้องถิ่นในด้านการศึกษาอย่างจริงจัง

              3.5  ต้องการให้ปลูกฝังการศึกษาในท้องถิ่นโดยปลูกฝังทัศนคติให้เด็กมีทักษะชีวิต สร้างความรู้ และจัดการความรู้ได้จากที่มีอยู่ในท้องถิ่น
                            3.6  ต้องการให้มีความพร้อม ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ประสบการณ์ และเทคนิคจากผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการศึกษา เพื่อให้ท้องถิ่นของตนได้รับประโยชน์มากที่สุด และยิ่งคนในท้องที่ได้มาทำงานในเขตพื้นที่ของตนเองด้วยแล้ว ก็จะมีแรงจูงใจในการทำงานพัฒนาบ้านเกิดด้วย
4.  ความต้องการด้านการอาชีพ  และคุณภาพชีวิต
    4.1  ต้องการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
                       4.2 ต้องการให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์นันทนาการ ศูนย์ฝึกอาชีพ
                        4.3 ต้องการให้มีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน
                        4.4 ต้องการให้มีการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
                        4.5 ต้องการให้มีการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลและพัฒนา ให้เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และมีความเอื้ออาทรต่อกัน
                        4.6  ต้องการให้มีการส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งสภาเด็กเยาวชน จัดให้มีเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงออก เพื่อป้องกันปัญหาเยาวชนติดเกมส์และปัญหายาเสพติดในชุมชน
5.  ความต้องการด้านสาธารณสุข
                               5.1  ต้องการให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
                            5.2  ต้องการให้มีการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน
                            5.3  ต้องการให้มีการสนับสนุนการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด จัดให้มีระบบการสร้างสุขภาพแบบการมีส่วนร่วมจากชุมชนเพื่อเกิดความยั่งยืนและทั่วถึง
                             5.4  ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุกปี
                   6. ความต้องการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
6.1  ต้องการให้มีการสนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนด้านการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.2  ต้องการให้มีการสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในตำบล
                   6.3  ต้องการให้มีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการเปิดโอกาสให้เจ้าของชุมชน/หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินนโยบายการท่องเที่ยวใดๆเพื่อสร้างตระหนักแก่ชุมชน/หมู่บ้าน
                    6.4  ต้องการให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ให้เกิดการเตรียมตัวและมีความพร้อม เพื่อการปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                    6.5  ต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบล
                    6.6  ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลให้ทั่วถึง และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอ จังหวัดต่อไปในอนาคต

7.  ความต้องการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.1  ต้องการให้ดำเนินการป้องกันภัย อันตรายต่างๆ หรือปัญหาของชุมชน เช่น การป้องกันภัยจากสารเสพติด การป้องกันภัยจากอัคคีภัย การป้องกันภัยจากโจรผู้ร้าย โดยอาจมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม ต่างๆ ในระดับชุมชน เพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง
          7.2  ต้องการให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือ องค์กรภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย และปัญหาการเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายต่างๆ
                    7.3  ต้องการให้มีระบบการเฝ้าระวังภัยอันตรายของชุมชน ที่จะนำไปสู่การประเมินขนาดของปัญหาสาเหตุของปัญหา และปัจจัยเสี่ยงของความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น
                    7.4  ต้องการให้มีการสำรวจความ ปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการเกิดอันตราย เพื่อที่จะดำเนินการวางแผนแก้ไขต่อไป
7.5  ต้องการให้มีการต่อต้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนของเล่นที่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก เครื่องสำอางที่หลอกลวงประชาชน การใช้สารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อคนในชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการต่อต้านพฤติกรรมการก่อให้เกิดอันตรายของบุคคล เช่น พฤติกรรมเมาแล้วขับ พฤติกรรมการเสพสารเสพติด พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางเพศ เป็นต้น
7.6  ต้องการให้มีระบบการฝึกอบรมการสอน หรือเผยแพร่ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคนในชุมชน ในเรื่องของการสร้างเสริมความปลอดภัย และการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายต่างๆ 
7.7  ต้องการให้มีระบบการเตรียมความพร้อม ในการรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน เช่น การเกิดอัคคีภัย การเกิดภัยธรรมชาติ โดยต้องมีการจัดระบบการอพยพผู้คนและแจ้งข่าวสาร มีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีประสิทธิภาพ
7.8  ต้องการให้มีการประเมินผลการดำเนินงานที่จัดขึ้นภายในชุมชนของตนเอง โดยกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม
        7.9  ต้องการให้มีการรวบรวมความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง เผยแพร่สู่สังคมอื่นๆ เพื่อขยายผลในการสร้างเสริมความปลอดภัยในระดับประเทศชาติต่อไป
                  8.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        8.1  ต้องการให้มีการสนับสนุนรถขยะ และจัดหาสถานที่ดำเนินการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนให้ถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล
                   8.2  ต้องการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง เกาะถนน ที่สาธารณะให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม
                  8.3  ต้องการให้มีการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และมุ่งเน้นขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรในทุกระดับ
                        9.  ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร
                     9.1  ต้องการให้มีการสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
9.2  ต้องการให้มีการส่งเสริมและกระตุ้นหน้าที่การชำระภาษี โดยสนับสนุนโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ในการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในหมู่บ้านเป็นบริการเสริม  บริการตัดผม  และโครงการชำระภาษีดี มีรางวัล

  
9.3  ต้องการให้มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านการเมืองการปกครอง แก่บุคคลทุกระดับ ทุกวัย โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา และโรงเรียนในท้องถิ่น
9.4  ต้องการให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นภาคี เพื่อการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเวทีประชาคม
                         9.5  ต้องการให้มีการดำเนินการ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และให้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะ
          9.6  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง จะต้องเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

5.  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
      1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
“เมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์   ขจัดเด็ดขาดยาเสพติด  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง            ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
       2. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
          “ อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่ ”
       3. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
          “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน”

      พันธกิจ (Mission)
      พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    

ลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตปลอดสารพิษ อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง

 1. จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้

สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวม และรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  มีสุขภาพอนามัยและความอยู่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

 1. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของตำบลในเมืองให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 2. สร้างความพร้อมในมิติที่เกี่ยวข้องไว้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

6.  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
7.  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ

 1. พัฒนาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองให้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพ  

ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตตำบลในเมือง  โดยส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความตระหนัก และมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยิ่งขึ้น
10. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใสและยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
          12. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

         พันธกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ (Mission)
1.  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนมี  ความรู้คู่คุณธรรม  มีวินัย และอยู่อย่าง   เป็นสุข  มีรายได้ และการครองชีพเหมาะสม  มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2.  ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพปลอดภัย 
และมีระบบการตลาดที่ดี
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน
4.  พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5.  ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค 

                    การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  โดยการร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง  จัดทำ  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  จะสมบูรณ์ได้  จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและทำความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาของ   ท้องถิ่นกันอย่างจริงจัง   นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกด้าน   ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่คุณภาพโดยยึดกรอบตามแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง  และส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงอีกทางหนึ่ง
การจัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองนั้น         ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจำปี 2561 – 2564   ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตำบลในเมือง คือ         “เมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์   ขจัดเด็ดขาดยาเสพติด  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง   อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมกับ
27
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ตำบลในเมืองเป็นเมือง  ที่น่าอยู่ตลอดไป  สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลในเมือง  ได้กำหนด ยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
          ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง    จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  ศักยภาพและอำนาจหน้าที่ของตำบลในเมือง ดังนี้
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านการเกษตร
          แนวทางการพัฒนา

  1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและจำหน่าย สินค้าเกษตร
  2. การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
2.1  พัฒนาการคมนาคม 
          2.2  พัฒนาด้านน้ำอุปโภคและบริโภค
2.3  พัฒนาด้าน ไฟฟ้า
          2.4  พัฒนาการติดต่อสื่อสารและพัฒนาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ         
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พร้อมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และ OTOP
3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.3 สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
4.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข
4.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบ้านเมืองน่าอยู่
4.4 ส่งเสริมศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
5.1  ยกระดับมาตรฐานงาน อบต.
-พัฒนาหน่วยงาน
-พัฒนาบุคลากร
-พัฒนางานบริการ
5.2  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
6.1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
          แนวทางการพัฒนา
          1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          1.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
          1.3 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ
          1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
          1.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
          1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
          1.7 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
           1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสภาวะชุมชนที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
          1.9 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
          1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
          1.11 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
          แนวทางการพัฒนา
          2.1 สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ
           2.2 สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกในการลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน หมู่บ้าน
          2.3 สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในทุกพื้นที่
          2.4 สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกด้านและอบายมุขทุกประเภท
           2.5 สนับสนุนการรวมพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล
          2.6 สนับสนุนกิจกรรม To be Number One
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          แนวทางการพัฒนา
          3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว
          3.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
          3.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
          3.4 สนับสนุนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผังเมืองชุมชนและการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
          3.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
          แนวทางการพัฒนา
          4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ และสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
          4.2 ส่งเสริมการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
           4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบสหกรณ์มาใช้ในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนหมู่บ้าน
          4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
           4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและเพิ่มช่องทางทางการตลาด
          4.6 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการตลาดเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
          4.7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
          4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
          4.9 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
          4.10 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
         ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          แนวทางการพัฒนา
         5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำและป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
         5.2 สนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
         5.3 การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         5.4 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
         5.5 จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
         5.6 สร้างเครือข่ายการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          5.7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนแม่บทพลังงานทดแทน การพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
          แนวทางการพัฒนา
         6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
          6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ ชุมชน ศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          6.3 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
         6.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของจริยธรรมของประชาชน
          6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         6.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพควบคุมทุกตำบล

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
1.  นโยบายด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
          1.1 ดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางคมนาคม  ถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  ซอยต่างๆ  และทางเท้า  ที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอและทั่วถึง  เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัย
          1.2 ดำเนินการจัดสร้างระบบระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
          1.3 ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  เช่น  ขุดลอกคูคลอง  แหล่งน้ำธรรมชาติ  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอื่นๆ  เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
          1.4 แก้ไขปรับปรุงระบบประปา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ให้สะอาด  ปลอดภัย  และสามารถมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอด  24  ชั่วโมง
          1.5 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย  สนามกีฬา  ลานกีฬา  สถานที่สาธารณะต่างๆ  อย่างทั่วถึง  และขยายเขตบริการไฟฟ้า  เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          1.6 ปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะ  ให้สะอาด  ปราศจากวัชพืชต่างๆ
          1.7 จัดทำผังเมืองชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้การขยายตัวของชุมชนมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบ
2.  นโยบายด้านการเกษตร
          2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรให้ทั่วถึง
          2.2 ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
          2.3 ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชน
          2.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ  เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว
          2.5 ส่งเสริมความรู้  ทักษะ  และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร  เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
          2.6 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
          2.7 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์  โดยสนับสนุนให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.  นโยบายด้านการศึกษา  และกีฬา
          3.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับมาตรฐานและเพียงพอรองรับเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
          3.2 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  โดยดำเนินการด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
          3.3 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้ดื่มนมทุกคน
          3.4 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
          3.5 ส่งเสริม  สนับสนุน  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
          3.6 ส่งเสริม  พัฒนา  บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก
          3.7 ส่งเสริม  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน  รณรงค์ให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนทุกระดับ  ได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี  จัดหาสถานที่ออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา  เพื่อให้เกิดความพร้อมในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา
          3.8 ส่งเสริม  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษา  กีฬาเยาวชนและประชาชน  และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
4.  นโยบายด้านการอาชีพ  และคุณภาพชีวิต
          4.1  นโยบายด้านการอาชีพ
          41.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ  ให้แก่ประชาชน  กลุ่มแม่บ้าน  และกลุ่มอาชีพต่างๆ  โดยมุ่งเน้นอาชีพที่มีศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน  ให้มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
          4.1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชน  มีการเรียนรู้  พัฒนาทักษะ  ในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเทคโนโลยีและวิชาการต่างๆ  เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต  การบริการ  การสร้างงานและการหมุนเวียนของการเงิน  โดยนำระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
          4.1.3 ส่งเสริม  สนับสนุนครัวเรือน  ให้มีแหล่งการค้าชุมชน  และการลงทุนการค้า เพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
          4.1.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  ทักษะความรู้ในการพัฒนารูปแบบสินค้ากลุ่มแม่บ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์  OTOP  ที่ได้มาตรฐาน                                      
          4.1.5 ส่งเสริม  สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง                                                        
          4.1.6 แก้ไขปัญหาว่างงาน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ                                                                       
          4.2  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
          4.2.1 แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการว่างงาน  ความยากจน  ไม่มีที่อยู่อาศัย  พร้อมกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                      
          4.2.2 ส่งเสริม  ปรับปรุง  สภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ให้มีความเหมาะสม  สวยงาม  และร่มรื่น 
32                                                                                                                            
          4.2.3 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนตำบลในเมือง  
5.  นโยบายด้านสาธารณสุข
          5.1 ดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  และโรคระบาดต่างๆ 
มิให้เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
          5.2 ส่งเสริมและให้บริการด้านสาธารณสุข  การรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป
          5.3 ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมสุขภาพต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้ออกกำลังกาย  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
          5.4 ส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้
ที่ติดเชื้อ  H.I.V
          5.5 แก้ไขปัญหา  และรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นรูปธรรม  ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
          5.6 ดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร  การจัดระเบียบร้านค้า  แผงลอย  สถานที่จำหน่าย  ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
          5.7 ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนางานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านให้เข้มแข็ง
มีศักยภาพและจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
6.  นโยบายด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และการท่องเที่ยว
          6.1  นโยบายด้านการศาสนา
          6.1.1 ส่งเสริม  สนับสนุนทำนุบำรุงด้านพุทธศาสนาของวัดต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล      ในเมือง             
          6.1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง    
          6.2  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
          6.2.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ  ของตำบลในเมือง                 
6.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ตลอดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
          6.2.3 ส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และสถานที่ที่สำคัญของตำบลในเมือง
          6.3  นโยบายด้านการท่องเที่ยว
          6.3.1 สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  เช่น  บ้านเกิด พระยาพิชัยดาบหัก,       วัดหน้าพระธาตุ  และกำแพงเมืองพิชัย  เป็นต้น
          6.3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ทั้งทางน้ำ  และทางบก
7.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          7.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการฝึกอบรมและกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองอย่างต่อเนื่อง
          7.2 ให้การช่วยเหลือ  และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  กรณีประสบภัยพิบัติต่างๆ  ในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
          7.3 สนับสนุนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ/ยานพาหนะ/วิทยุสื่อสาร  ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
33
          7.4 จัดให้มีการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุ  อัคคีภัย  หรือภัยพิบัติต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
          7.5 จัดให้มียานพาหนะสำหรับกู้ภัย  และจัดตั้งทีมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  หรือภัยพิบัติต่างๆ
8.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          8.1 ส่งเสริมและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน  ประชาชน  ร่วมฟื้นฟู  ป้องกัน  และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  แม่น้ำ  ลำคลอง  ป่าไม้ และหนองน้ำสาธารณประโยชน์  เพื่อเพิ่มความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
          8.2 ส่งเสริมและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน  ประชาชน  ร่วมกันรักษาความสะอาด  ลดปริมาณขยะ  และกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ
          8.3 ส่งเสริม  สนับสนุนการฝึกอบรมและกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองอย่างต่อเนื่อง
          8.4 ส่งเสริมให้สถานประกอบการ  ร้านค้า  บ้านเรือนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล     ในเมือง  ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน  เฝ้าระวัง  และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  และมลพิษต่างๆ
9.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
          9.1 ส่งเสริมให้ประชาชน  ชุมชน  องค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน  โดยร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
          9.2 สร้างระบบการบริการโดยเน้นหลักความถูกต้อง  ถูกใจ  รวดเร็ว  สะดวกสบาย  ทันสมัย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
          9.3 ส่งเสริมความรู้  พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ให้มีความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และประสบการณ์ทางด้านการเมืองการปกครอง
          9.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเมืองการปกครองให้กับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          9.5 ส่งเสริม  สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ  ทั้งระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น  และระดับท้องที่
          9.6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารบ้านเมืองตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และอำนาจหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารบ้านเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
          9.7 สร้างความสมานฉันท์  ความรัก  ความสามัคคี  เพื่อให้เกิดสันติสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ในเมือง
          9.8 พัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้มีความรู้  ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
          9.9 ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยใช้ระบบคุณธรรม  และจัดสวัสดิการต่างๆ  ตามสิทธิและตามความเหมาะสม

 1. พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ  สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด
 2. มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญและมีขนาดใหญ่
 3. การคมนาคมค่อนข้างสะดวกในการสัญจรไป-มา
 4. พื้นที่บางส่วนมีความเจริญอยู่แล้ว
 5. มีความพร้อมในเรื่องของกำลังคนและกำลังเงินในการดำเนินงานพัฒนา
 6. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป
 7. มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน
 8. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำแผน การทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น
 9. มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น
 10. ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย
 11. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบล
 12. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย
 13. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ
 14. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
 15. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน
 16. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย
 17. มีพื้นที่ตำบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง
 18. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 19. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
 20. มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
 21. ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 22. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกหมู่บ้าน

Weakness  : W  :  จุดอ่อน

 1. การรวมกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักยังไม่เข้มแข็ง และเกษตรกรยังใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่ถูกต้องครบถ้วน
 2. ยังขาดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน
 3. การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและยังไม่มีการเชื่อมโยงภาย ในจังหวัด
 4. ความเจริญทางโครงสร้างพื้นฐานของตำบลยังต้องมีการปรับปรุง เช่น

ถนนภายในหมู่บ้านยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

 1. ยังไม่มีการใช้แหล่งน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ การชลประทานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
 2. ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
 3. ขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร   ทั้งด้านตลาดการค้า  รูปแบบ  และระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน
 4. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
 5. ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อองค์การปริหารส่วนตำบล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนองได้น้อย
 6. คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตประจำวันในอัตราสูง
 7. พื้นที่ตำบลไม่มีรถโดยสารประจำทางสัญจรผ่านทำให้การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้รถส่วนตัว
 8. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้ทำให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
 9. บุคลากรมีน้อย ทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง เกิดการทำงานไม่มีความต่อเนื่อง และประสบการณ์ในการทำงานน้อย
 10. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า
 11. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น
 12. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ
 13. มีปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 14. งบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ
 15. ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุมในทุกด้าน
 16. ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 17. เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
 18. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 19. อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ

Opportunity  :  O  :  โอกาส

 1. นโยบายรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
 2. นโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมสินค้า  OTOP
 3. นโยบายพัฒนาของจังหวัด , อำเภอ    ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 4. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชน
 5. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ
 6. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบล
 7. กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 8. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
 9. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย

6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
                   ภารกิจหลัก
                   1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                   2.  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
                   3.  พัฒนาด้านการเกษตร
                   ภารกิจรอง
                   1.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
                   2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
                   3.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน

 1.      4.  จัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา
8.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.  ส่งเสริมการสาธารณสุข
10.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
                   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  โดยกำหนด    โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วน 1 หน่วยงาน  ได้แก่ 

 1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 2. กองคลัง    
 3. กองช่าง 
 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 5. กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
 6. หน่วยตรวจสอบภายใน  

ทั้งนี้  กำหนดให้มีกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล  จำนวนทั้งสิ้น  25 อัตรา ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) จำนวน   3  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน   2  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน   13  อัตรา  รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน  45  อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม  และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ  นอกเหนือจากตำแหน่งที่กำหนดไว้  เพื่อให้แก้ไขปัญหาและให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้น  จึงต้องขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่มีเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ต่อไป

8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้าง
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวนั้นและในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น  ได้กำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกำหนดเป็นงาน  และในระยะต่อไป  เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น  และองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1.  สำนักงานปลัด  อบต.

1.1  งานบริหารทั่วไป

 1. งานสารบรรณ
 2. งานบริหารงานบุคคล
 3. งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 4. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2  งานนโยบายและแผน

 1. งานนโยบายและแผน
 2. งานวิชาการ
 3. งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
 4. งานงบประมาณ

1.3  งานกฎหมายและคดี

 1. งานกฎหมายและคดี
 2. งานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 3. งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 4. งานจดทะเบียนพาณิชย์
 5. งานคุ้มครองผู้บริโภค

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. งานอำนวยการ
 2. งานป้องกัน

     -     งานฟื้นฟู

1.5  งานกิจการสภา อบต.
    -     งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
    -     งานการประชุม
    -     งานอำนวยการและประสานงาน

1.  สำนักงานปลัด  อบต.

1.1  งานบริหารทั่วไป

 1. งานสารบรรณ
 2. งานบริหารงานบุคคล
 3. งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 4. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2  งานนโยบายและแผน

 1. งานนโยบายและแผน
 2. งานวิชาการ
 3. งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
 4. งานงบประมาณ

1.3  งานกฎหมายและคดี

 1. งานกฎหมายและคดี
 2. งานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 3. งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 4. งานจดทะเบียนพาณิชย์
 5. งานคุ้มครองผู้บริโภค

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. งานอำนวยการ
 2. งานป้องกัน

     -     งานฟื้นฟู

1.5  งานกิจการสภา อบต.
    -     งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
    -     งานการประชุม
    -     งานอำนวยการและประสานงาน

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

1.6  งานส่งเสริมการเกษตร
     -     งานวิชาการเกษตร
     -     งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
     -     งานส่งเสริมการเกษตร
1.7  งานส่งเสริมปศุสัตว์
     -     งานข้อมูลวิชาการ
     -     งานบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์
     -     งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
     -     งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1.8  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
     -     งานฝึกอบรมอาชีพ
     -     งานพัฒนากลุ่มอาชีพ
     -     งานส่งเสริมทุนกลุ่มเกษตร

 

1.6  งานส่งเสริมการเกษตร
     -     งานวิชาการเกษตร
     -     งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
     -     งานส่งเสริมการเกษตร
1.7  งานส่งเสริมปศุสัตว์
     -     งานข้อมูลวิชาการ
     -     งานบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์
     -     งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
     -     งานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1.8  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
     -     งานฝึกอบรมอาชีพ
     -     งานพัฒนากลุ่มอาชีพ
     -     งานส่งเสริมทุนกลุ่มเกษตร

 

 

2.  กองคลัง

2.1  ฝ่ายการเงิน

 1. งานการเงิน
 2. งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
 3. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 4. งานเก็บรักษาเงิน

2.2  ฝ่ายบัญชี

 1. งานการบัญชี
 2. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
 3. งานงบการเงินและงบทดลอง
 4. งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 1. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 2. งานพัฒนารายได้
 3. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

     -     งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  ฝ่ายพัสดุ

 1. งานพัสดุ
 2. งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 3. งานธุรการ

2.  กองคลัง

2.1  ฝ่ายการเงิน

 1. งานการเงิน
 2. งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
 3. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 4. งานเก็บรักษาเงิน

2.2  ฝ่ายบัญชี

 1. งานการบัญชี
 2. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
 3. งานงบการเงินและงบทดลอง
 4. งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 1. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 2. งานพัฒนารายได้
 3. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

     -     งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  ฝ่ายพัสดุ

 1. งานพัสดุ
 2. งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 3. งานธุรการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

2.5   ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     -     งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX 3000)
     -    งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS)

2.5   ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     -     งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  (LTAX 3000)
     -    งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS)
2.6  ฝ่ายตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ
      -   งานตรวจอนุมัติฎีกา
      -   งานควบคุมงบประมาณ

 

3.  ส่วนโยธา

3.1  งานก่อสร้าง

 1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 2. งานก่อสร้างสะพานและเขื่อนทดน้ำ
 3. งานสำรวจข้อมูลก่อสร้าง

3.2  ออกแบบและควบคุมอาคาร

 1. งานประเมินราคา
 2. งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 3. งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค

 1. งานประสานกิจการประปา
 2. งานไฟฟ้าสาธารณะ
 3. งานระบายน้ำ
 4. งานธุรการ

3.4  งานผังเมือง

 1. งานสำรวจและแผนที่
 2. งานวางผังและพัฒนาเมือง
 3. งานควบคุมทางผังเมือง

     -     งานบริหารงานทั่วไป

3.  ส่วนโยธา

3.1  งานก่อสร้าง

 1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 2. งานก่อสร้างสะพานและเขื่อนทดน้ำ
 3. งานสำรวจข้อมูลก่อสร้าง

3.2  ออกแบบและควบคุมอาคาร

 1. งานประเมินราคา
 2. งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 3. งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค

 1. งานประสานกิจการประปา
 2. งานไฟฟ้าสาธารณะ
 3. งานระบายน้ำ
 4. งานธุรการ

3.4  งานผังเมือง

 1. งานสำรวจและแผนที่
 2. งานวางผังและพัฒนาเมือง
 3. งานควบคุมทางผังเมือง

     -     งานบริหารงานทั่วไป

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

4.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 1. งานสุขาภิบาลทั่วไป
 2. งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 3. งานควบคุมและจัดการคุณภาพ

       สิ่งแวดล้อม

     -    งานอนุญาตตามข้อบัญญัติ

4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 1. งานอนามัยชุมชน
 2. งานป้องกันยาเสพติด
 3. งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
 4. งานส่งเสริมสุขภาพ

4.3  งานรักษาความสะอาด

 1. งานรักษาความสะอาด
 2. งานกำจัดขยะและน้ำเสีย

     -    งานส่งเสริมและเผยแพร่

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      -  งานธุรการ
      -  งานการเงิน
      -  งานพัสดุ
      -  งานบริหารงานบุคคล

4.2  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 1. งานสุขาภิบาลทั่วไป
 2. งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 3. งานควบคุมและจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม
-    งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     -    งานควบคุม ป้องกัน แก้ไขเหตุรำคาญ   และมลภาวะ

4.3  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 1. งานอนามัยชุมชน
 2. งานป้องกันยาเสพติด
 3. งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
 4. งานส่งเสริมสุขภาพ
 5. งานคุ้มครองผู้บริโภค
 6. งานสาธารณสุขมูลฐาน
 7. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 8. งานวิชาการด้านสาธารณสุข

4.4  ฝ่ายรักษาความสะอาด

 1. งานรักษาความสะอาด
 2. งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
 3. งานส่งเสริมและเผยแพร่
 4. งานจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอย
 5. งานควบคุมการจัดเก็บขยะมูลฝอย

 

5.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
และสวัสดิการสังคม

5.1  งานบริหารการศึกษาและส่งเสริมกิจการ

       โรงเรียน

 1. งานข้อมูล
 2. งานประสานกิจกรรม
 3. งานส่งเสริมการบริหารงานทั่วไป

5.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
และสวัสดิการสังคม

5.1  งานบริหารการศึกษาและส่งเสริมกิจการ

       โรงเรียน

 1. งานข้อมูล
 2. งานประสานกิจกรรม
 3. งานส่งเสริมการบริหารงานทั่วไป

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

หมายเหตุ

5.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1. งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
 2. งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 3. งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     -    งานติดตามและประเมินผล

5.3  งานศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี  

        ท้องถิ่น

 1. งานส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

     -    งานศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

          ท้องถิ่น

5.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 1. งานศูนย์เยาวชน
 2. งานการกีฬา
 3. งานฝึกอบรมและพัฒนา

     -    งานศูนย์วัฒนธรรม

5.5  งานสังคมสงเคราะห์

 1. งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้พิการ
 2. งานส่งเสริมสุขภาพ
 3. งานข้อมูล

5.6  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 1. งานฝึกอบรมอาชีพ
 2. งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 3. งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

5.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1. งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
 2. งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 3. งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     -    งานติดตามและประเมินผล

5.3  งานศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณี  

        ท้องถิ่น

 1. งานส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

     -    งานศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

          ท้องถิ่น

5.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 1. งานศูนย์เยาวชน
 2. งานการกีฬา
 3. งานฝึกอบรมและพัฒนา

     -    งานศูนย์วัฒนธรรม

5.5  งานสังคมสงเคราะห์

 1. งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้พิการ
 2. งานส่งเสริมสุขภาพ
 3. งานข้อมูล

5.6  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 1. งานฝึกอบรมอาชีพ
 2. งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 3. งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน
    -   งานตรวจสอบภายใน

 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน
    -   งานตรวจสอบภายใน

 

 

8.2  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
                         จากข้อ  8.1  โครงสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง จากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต  3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี
                         การกำหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เพื่อพิจารณาปรับลด หรือเพิ่มอัตรากำลัง ในแผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง   มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อำนวยการกอง / อำนวยการ ระดับต้น ) 5 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  จำนวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงาน เพื่อนำเอาจำนวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 เพื่อได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อนำปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการกำหนดจำนวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง 


ส่วนราชการ

งาน

จำนวนพนักงาน(อัตราที่มี)

พนง.ส่วนตำบล

ลจ.ประจำ

พนง.จ้างภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

สำนักงานปลัด อบต.

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายนโยบายและแผน

7
1

2
-

2
-

4
-

กองคลัง

1. ฝ่ายการเงิน
2. ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2
2

-
-

-
1

1
3

กองช่าง

1. ฝ่ายก่อสร้าง
2. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

2
1

-
-

-
-

3
-

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. สถานศึกษาในสังกัด
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าพระธาตุ
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ในเมือง
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองละวาน
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกะชี

2
-

 

1
-
1
1

-
-

 

-
-
-
-

-
-

 

-
1
1
-

-
1

 

-
1
-
-

ส่วนราชการ

งาน

จำนวนพนักงาน(อัตราที่มี)

พนง.ส่วนตำบล

ลจ.ประจำ

พนง.จ้างภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

 

4. หน่วยศึกษานิเทศก์
    - งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา
    - งานการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
    - งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

1

-

-

-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

1
1

-
-

-
-

2
-

หน่วยตรวจสอบภายใน

1. งานตรวจสอบภายใน

1  

-

-

-

เมื่อได้จำนวนพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ได้นำเอาจำนวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตรากำลัง  มากำหนดตำแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตำแหน่งพนักงาน
ที่กำหนดรองรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านการเกษตร 

- เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและการผลิตและจำหน่าย สินค้าการเกษตร การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

- ปลัด อบต.
- หน.สำนักปลัดฯ
- นักวิเคราะห์ฯ
- นักพัฒนาชุมชน
- นักวิชาการเกษตร
- คนงานเครื่องสูบน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- เป็นการพัฒนาด้านการคมนาคม  น้ำอุปโภคและบริโภค การพัฒนาด้านไฟฟ้า  การพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสารและพัฒนาสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 
 

- ปลัด อบต.
- ผอ.กองช่าง
- นิติกร
-  นักวิเคราะห์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตำแหน่งพนักงาน
ที่กำหนดรองรับ

 

 

- นายช่างโยธา
- จพง.ธุรการ กองช่าง
- คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานสำรวจ
- คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

- เป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  พร้อมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และ OTOP การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

- ปลัด อบต.
- หน.สำนักปลัดฯ
- นักวิเคราะห์ฯ
- นักพัฒนาชุมชน
- คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสังคม

- ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบ้านเมือง
น่าอยู่ การส่งเสริมศาสนา  ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม      ท้องถิ่น

- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสำนักปลัดฯ
- ผอ.กองคลัง
- ผอ.กองช่าง
- ผอ.กองการศึกษาฯ
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ
- พนักงานทุกส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

- ยกระดับมาตรฐาน อบต. โดยการพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาบุคลากร  พัฒนางานบริการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสำนักปลัดฯ
- ผอ.กองคลัง
- ผอ.กองช่าง
- ผอ.กองการศึกษาฯ
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ
- พนักงานทุกส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ที่  6
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสำนักปลัดฯ
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ
- นิติกร
- นักวิเคราะห์ฯ
- นักวิชาการเกษตร

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกำหนดจำนวนตำแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบลักษณะโครงสร้างของกำลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกำลังคนและเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนกำลังคนต่อไป
                ประเภทของข้อมูลที่ทำการสำรวจและวิเคราะห์
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำลังคน (ของบุคคล)
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกำลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตำแหน่ง การโอน การลาออก ฯ
                3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กำลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กำลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดจำนวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้กำลังคน 10 ประการ
                1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดำเนินการแทน
                5. สำรวจการใช้ลูกจ้างว่าทำงานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
                6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงานอนาคต
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร

ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ มีวิธีคำนวณที่สำคัญ ดังนี้
          1. การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงาน วิธีนี้มีสิ่งสำคัญต้องทราบ 2 ประการ
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วนำมาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใช้คำนวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
                 1.2 มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทำงานแต่ละชิ้น
                        การคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้
                        1 ปี จะมี                                 52      สัปดาห์
                        1 สัปดาห์จะทำ                       5        วัน
                        1 ปี จะมีวันทำ                       260    วัน
                        วันหยุดราชการประจำปี          13      วัน

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน (๒๕๕8 – ๒๕60)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
(๒๕๕1 – ๒๕63)

หมายเหตุ

1

ปลัด อบต. (นบห.ท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)

1

ปลัด อบต. (นบห.ท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)

 

2

หน่วยตรวจสอบภายใน

2

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

ว่างเดิม

3

สำนักงานปลัดฯ

3

สำนักงานปลัดฯ

 

 

1. หน.สป.(นบห.ทั่วไป ระดับต้น) (1)

 

1. หน.สป.(นบห.ทั่วไป ระดับต้น) (1)

 

 

2. นิติกร (ปก./ชก.) (1)

 

2. นิติกร (ปก./ชก.) (1)

 

 

3. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)(1)

 

3. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)(1)

 

 

4. นักวิเคราะห์นโยบายแผน (ปก./ชก.) (1)

 

4. นักวิเคราะห์นโยบายแผน (ปก./ชก.) (1)

 

 

 

 

5. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)(1)

 

 

5. นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)

 

6. นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)

ว่างเดิม

 

6.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)

 

7.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)(1)

 

 

7. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)

 

8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)

 

 

8.คนงานเครื่องสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)(2)

 

9. คนงานเครื่องสูบน้ำ(ลูกจ้างประจำ)(2)

ถ่ายโอน

 

9.พนักงานขับรถ ผู้มีทักษะ (พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

10.พนักงานขับรถ ผู้มีทักษะ (พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

 

10.ผช.จพง.ธุรการ ผู้มีคุณวุฒิ (พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

11.ผช.จพง.ธุรการ ผู้มีคุณวุฒิ (พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

 

11.คนงานเครื่องสูบน้ำ(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

12.คนงานเครื่องสูบน้ำ(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

12. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทำความสะอาด(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

13. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทำความสะอาด(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

13. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

14. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

 1. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณภัย(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

15.คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณภัย(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

 

 

 

 

 

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน (๒๕๕8 – ๒๕60)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
(๒๕61 – ๒๕63)

หมายเหตุ

4

กองคลัง

4

กองคลัง

 

 

1. ผอ.กองคลัง(นบห.งานการคลัง ระดับต้น) (1)

 

1. ผอ.กองคลัง(นบห.งานการคลัง ระดับต้น) (1)

 

 

2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)

 

2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)

ว่างเดิม

 

3. นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (1)

 

3. นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (1)

 

 

4. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)

 

4. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)

 

 

5.ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผู้มีคุณวุฒิ (พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

5.ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผู้มีคุณวุฒิ (พนง.จ้างตามภารกิจ)(1)

 

 

6. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

6. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

 

 

7. คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานบันทึกและจัดเก็บค่าน้ำประปา (พนง.จ้างทั่วไป)

กำหนดเพิ่ม

 

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน (๒๕๕8 – 2560)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
(๒๕61 – ๒๕63)

หมายเหตุ

5

กองช่าง

5

กองช่าง

 

 

1. ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

 

1. ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

 

 

2. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)

 

2. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)

 

 

3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)

 

3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)

 

 

4. คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

4. คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

5. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำรวจ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

5. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำรวจ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

 

 

6. คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานซ่อมบำรุง (พนง.จ้างทั่วไป)

กำหนดเพิ่ม

 

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
(๒๕๕8 – ๒๕60)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
(๒๕61 – ๒๕63)

หมายเหตุ

6

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

1. ผอ.กองสาธารณสุขฯ(นบห.งานสาธารณสุข 7)  (1)

 

 1. ผอ.กองสาธารณสุขฯ(นบห.งานสาธารณสุข ระดับต้น) (1)

 

 

2. คนงานประจำรถขยะ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 2. คนงานประจำรถขยะ (พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

 

 

3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

กำหนดเพิ่ม

 

 

 

4. คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานธุรการ
(พนง.จ้างทั่วไป)

กำหนดเพิ่ม

 

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
(๒๕๕8 – ๒๕60)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
(๒๕61 – ๒๕63)

หมายเหตุ

7

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 1. ผอ.กองการศึกษาฯ(นบห.งานการศึกษา ระดับต้น )

 

 1. ผอ.กองการศึกษาฯ(นบห.งานการศึกษา ระดับต้น )

ว่างเดิม

 

 2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)

 

 2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)

 

 

3.คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

3. ศึกษานิเทศก์(ปก./ชก.)

รออัตรากำลังจัดสรรจากกรม

 

 

 

4.คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ(พนง.จ้างทั่วไป)(1)

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองละวาน

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองละวาน

 

 

1. ครู คศ.1 (1)

 

1. ครู คศ.1 (1)

ตำแหน่งจัดสรร

 

2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจ) (1)

 

2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจ) (1)

งปม.กรมฯ+อบต.สมทบ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าพระธาตุ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าพระธาตุ

 

 

1. ครู คศ.1 (1)

 

1. ครู คศ.1 (1)

ตำแหน่งจัดสรร

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกะชี

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกะชี

 

 

1. ครู คศ.1 (1)

 

1. ครู คศ.1 (1)

ตำแหน่งจัดสรร

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวค่าย

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ในเมือง

 

 

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจ) (1)

 

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจ) (1)

งปม.กรมฯ+อบต.สมทบ

 

 

 

2. ผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างทั่วไป)

กำหนดเพิ่ม
งปม.อบต.

8.2  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งตามข้อ  8.1  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของภารกิจที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และสามารถนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ได้ดังนี้

กรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ระหว่างปี  พ.ศ. 2555 – 2557  (เพิ่มเติม)

 

ส่วนราชการ

กรอบอัตรากำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

 

2555

 

2556

 

2557

 

2555

 

2556

 

2557

นักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8)

1

-

1

1

-

+1

-

ตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  7/2556
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

-ว่าง-

1.  สำนักงานปลัด  อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบริหารงานทั่วไป  6 (หัวหน้าสำนักงานปลัด)

1

1

1

1

-

-

-

 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

นิติกร  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

บุคลากร  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

นักวิชาการเกษตร  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

2.  กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบริหารงานการคลัง 7
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

1

1

1

1

-

-

-

ตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  8/2556
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

นักวิชาการคลัง 3-5/6ว

1

1

1

1

+1

-

-

ตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  6/2555  ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2555

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  3-5/6ว

1

1

1

1

+1

-

-

ตามมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  2/2555  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2555

เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

-ว่าง-

 

 

ส่วนราชการ

กรอบอัตรากำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

 

2555

 

2556

 

2557

 

2555

 

2556

 

2557

3.  ส่วนโยธา

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท.บริหารงานช่าง 2-4/5/6 (หัวหน้าส่วนโยธา)

1

1

1

1

-

-

-

หากมีคุณสมบัติครบถ้วน  ให้กำหนดเป็นนักบริหารงานช่าง 6 (ตามตำแหน่งเดิมที่ กท.กำหนด)

นายช่างโยธา  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

เจ้าพนักงานธุรการ  2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

-ว่าง-

4.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบริหารงานสาธารณสุข  6

1

1

1

1

-

-

-

 

5.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบริหารการศึกษา  6

1

1

1

1

-

-

-

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษา  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

นักพัฒนาชุมชน  3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

ลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน)

2

2

2

2

-

-

-

 

ครูผู้ดูแลเด็ก

-

2

2

2

-

-

-

ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรร

รวม

22

21

22

22

+2

+1

-

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี

        

           โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  
 

                                                                                                   

 

ที่

ชื่อ – สกุล

 

คุณวุฒิ

กรอบอัตรากำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เงินเดือน

หมายเหตุ

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
ค่าตอบแทน

1

นายธนาศิต สุจาจริง

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์)

00-0101-001

นักบริหารงาน อบต.
(ปลัด อบต.)

8

74-3-00-1101-001

นักบริหารงานท้องถิ่น
(ปลัด อบต.)

กลาง

371,880
(30,690x6)+
(31,290x6)

79,800
(5,600x3)+
(7,000x9)

79,800
(5,600x3)+
(7,000x9)

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

2

-

-

12-0301-001

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

3-5/6ว

74-3-12-3205-001

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

-

-

-

ว่างเดิม

สำนักปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล

 

3

นางพรพรรณ    พันธ์กล้า

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(นิเทศศาสตร์)

01-0102-001

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)

6

74-3-01-2101-001

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)

ต้น

265,260
(22,040x6)+
(22,170x6)

42,000
(3,500x12)

-

 

4

นายวันรบ  แก้วบุตร

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี)

01-0201-001

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

5

74-3-01-3103-001

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

236,760
(19,660x6)+
(19,800x6)

-

-

 

5

นายไมตรี   สุนา

ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต

01-0202-001

นิติกร

5

74-3-01-3105-001

นิติกร

ปฏิบัติการ

258,000
(21,500x6)+
(21,500x6)

-

-

 

6

นางสาวณัฐธิดา  มากจุ้ย ปริญญาโท

รัฐประศาสน-
ศาสตรมหาบัณฑิต

01-0208-001

บุคลากร

5

74-3-01-3102-001

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

253,680
(21,140x6)+
(21,140x6)

-

-

 

7

-

-

14-0708-001

นักวิชาการเกษตร

3-5/6ว

74-3-01-3401-001

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

-

-

-

ว่างเดิม

 

ที่

ชื่อ – สกุล

 

คุณวุฒิ

กรอบอัตรากำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เงินเดือน

หมายเหตุ

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

 

เงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
ค่าตอบ
แทน

8

-

-

01-0222-001

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2-4/5

74-3-01-4805-001

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

-

-

-

ว่างเดิม

9

นางสาวกนกพิชญ์ กลิ่นหนู ปริญญาโท

รัฐประศาสน-
ศาสตรมหาบัณฑิต

01-0212-001

เจ้าพนักงานธุรการ

3

74-3-01-4101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

187,560
(15,540x6)+(15,720x6)

-

-

 

ลูกจ้างประจำ

10

นายสมควร
แสงอรุณ

ประถมศึกษาตอนปลาย

ล 0001

คนงานเครื่องสูบน้ำ

-

ล 0001

คนงานเครื่องสูบน้ำ

-

197,940
(16,340x6)+(16,650x6)

-

-

ถ่ายโอน

11

นายอภิชาติ
ภู่เปี่ยม

ม.ต้น

ล 0002

คนงานเครื่องสูบน้ำ

-

ล 0002

คนงานเครื่องสูบน้ำ

-

190,500
(15,720x6)+(16,030x6)

-

-

ถ่ายโอน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

12

นายพิชัย  มีถม

ม.ต้น

-

พนักงานขับรถ
(ผู้มีทักษะ)

-

-

พนักงานขับรถ
(ผู้มีทักษะ)

-

142,440
(11,870x12)

-

-

 

13

นายวัชระ  นิลกำแหง

ปริญญาตรี
(การปกครองท้องถิ่น)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)

-

139,560
(11,630x12)

-

-

 

พนักงานจ้างทั่วไป

14

นายกุมภีร์  คงนิล

ม.ต้น

-

คนงานเครื่องสูบน้ำ

-

-

คนงานเครื่องสูบน้ำ

-

108,000

-

-

 

15

นางสาวยุพารัตน์  มีรอด

ม.ต้น

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทำความสะอาด

-

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทำความสะอาด

-

108,000

-

-

 

16

นายไกรวิทย์  คร้ามมี

ปวส.

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารณภัย

-

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสาธารภัย

-

108,000

-

-

 

17

นางสาวอภิญญา อภิวงค์งาม

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว

-

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว

-

108,000

-

-

 

 

ที่

ชื่อ – สกุล

 

คุณวุฒิ

กรอบอัตรากำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เงินเดือน

หมายเหตุ

 

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
ค่าตอบแทน

 

 

กองคลัง
พนักงานส่วนตำบล

 

18

นางอุษา  พยาวัง

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)

04-0103-001

นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

7

74-3-04-2102-001

นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ต้น

323,760
(26,980x6)+
(26,980x6)

42,000
(3,500x12)

-

 

 

19

-

-

04-0310-001

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

3-5/6ว

74-3-04-3203-001

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

-

-

-

ว่างเดิม

 

20

นางสาวอัมภิกา
เพ็ชรเกิด

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินและการธนาคาร)

04-0306-002

นักวิชาการคลัง

5

74-3-04-3202-001

นักวิชาการคลัง

ปฏิบัติการ

236,760
(19,660x6)+
(19,800x6)

-

-

 

 

21

นางนฤมล คล้ายกล่ำ 

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

04-0311-001

นักวิชาการพัสดุ

5

74-3-04-3204-001

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ

258,000
(21,500x6)+
(21,500x6)

-

-

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

ม.ต้น

22

นายณัฐวุฒิ

พูลหน่าย

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้(ผู้มีคุณวุฒิ)

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน    จัดเก็บรายได้(ผู้มีคุณวุฒิ)

-

121,560
(10,130x12)

-

-

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

23

นางสาวฐิติกานต์

สำเภาทอง

ม.ปลาย

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ

-

-

คนงานทั่วไป ปฎิบัติงานธุรการ

-

108,000

-

-

 

 

 

ที่

ชื่อ – สกุล

 

คุณวุฒิ

กรอบอัตรากำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เงินเดือน

หมายเหตุ

 

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
ค่าตอบแทน

 

กองช่าง
พนักงานส่วนตำบล

 

 

24

นายภาณุกฤษณ
ปลื้มบำเรอร์

ปริญญาตรี
วิศวกรรม-ศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)

05-0104-001

นักบริหารงานช่าง
(หัวหน้าส่วนโยธา)

6

74-3-05-2103-001

นักบริหารงานช่าง
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ต้น

281,520
(23,370x6)+
(23,550x6)

42,000
(3,500x12)

-

 

 

25

นายจักร์กิจ  
ปิ๋วล้ำ

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร-บัณฑิต(เทคโนโลยีก่อสร้าง)

05-0503-001

นายช่างโยธา

5

74-3-05-4701-001

นายช่างโยธา

ชำนาญงาน

215,700
(17,890x6)+
(18,060x6)

-

-

 

 

26

นางสาวรัตติกาล
โภชกรณ์

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

05-0212-002

เจ้าพนักงานธุรการ

2-4/5

74-3-05-4101-002

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

179,940
(14,850x6)+   (15,140x6)

-

-

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

27

นายพงษ์ศิริ
ปาณะจำนงค์

ปวส.

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำรวจ

-

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำรวจ

-

108,000

-

-

 

 

28

นายเกื้อกูล
  จันทร์อับ

ปวช.

-

คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-

-

คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-

108,000

-

-

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานส่วนตำบล

 

29

นางสาวกัญญณัช
ปานทอง

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร-บัณฑิต(วิทยาศาสตร์)

06-0105-001

นักบริหารงานสาธารณสุข
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)

7

74-3-06-2104-001

นักบริหารงานสาธารณสุข
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)

ต้น

311,640
(25,970x6)+
(25,970x6)

42,000
(3,500x12)

-

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

30

นายโชคดี 
มูลสังข์

ประถมศึกษาตอนปลาย

-

คนงานประจำรถขยะ

-

-

คนงานประจำรถขยะ

-

108,000

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

ที่

ชื่อ – สกุล

 

คุณวุฒิ

กรอบอัตรากำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เงินเดือน

หมายเหตุ

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ/
ค่าตอบแทน

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตำบล

31

-

-

08-0108-001

นักบริหารงานการศึกษา(หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ)

6

74-3-08-2107-001

นักบริหารการศึกษา(ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)

ต้น

-

-

-

ว่างเดิม

32

นางสาวลัดดาวัลย์
ปานทอง

ปริญญาตรี
ครุศาสตร-บัณฑิต

08-0805-01

นักวิชาการศึกษา

5

74-3-08-3803-001

นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการ

270,660
(22,490x6)+(22,620x6)

-

-

 

33

นางสาวปัทมาภรณ์
เฮียงฉิมมา

ปริญญาโท

รัฐประศาสน-
ศาสตรมหาบัณฑิต

08-0704-001

นักพัฒนาชุมชน

5

74-3-08-3801-001

นักพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติการ

236,760
(19,660x6)+(19,800x6)

-

-

 

34

นางลัดดาวัลย์
แก้วสิงห์

ปริญญาตรี
คบ.ประถมวัย

53-2-0062

ครู

คศ.1

53-2-0062

ครู

คศ.1

241,440
(19,920x6)+(20,320x6)

-

-

ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร

35

นางขวัญลดา
สิงห์เหม

ปริญญาตรี
คบ.ประถมวัย

53-2-0063

ครู

คศ.1

53-2-0063

ครู

คศ.1

241,440
(19,920x6)+(20,320x6)

-

-

ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร

36

นางวิชุตา
ศิริวัฒน์

ปริญญาตรี
คบ.ประถมวัย

53-2-0169

ครู

คศ.1

53-2-0169

ครู

คศ.1

236,580
(19,510x6)+ (19,920x6)

-

-

ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

37

นางสาวเพ็ญศิริ
เพชรรัตน์

ปริญญาตรี
คบ.ประถมวัย

-

ผู้ดูแลเด็ก จ.1
(ผู้มีทักษะ)

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจ.1
(ผู้มีทักษะ)

-

130,560
(10,880x12)

-

-

งปม.กรมส่งเสริมฯ

38

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก จ.1
(ผู้มีทักษะ)

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจ.1
 (ผู้มีทักษะ)

-

130,560
(10,880x12)

-

-

ว่าง
งปม.กรมส่งเสริมฯ

พนักงานจ้างทั่วไป

39

นางสาวสุพัตรา
มูลสังข์

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ-บัณฑิต(คอมฯ)

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ

-

-

คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ

-

108,000

-

-

 

 

12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง     จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการ และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
     องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง จะกำหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง   โดยการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง     เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ทุกตำแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป  จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้ 
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  ในเมืองเป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชำนาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่นๆ ตลอดจนถึงการขอรับคำแนะนำจากผู้กำกับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ
4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลง ลดความซ้ำซ้อนของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
และจากนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือ  การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  ในการทำงาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการทำงานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งคำถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสำคัญ  การอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การทำงานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย
                    ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

 1. การบริหารโครงการ
 2. การให้บริการ
 3. การวิจัย
 4. ทักษะการติดต่อสื่อสาร
 5. การเขียนหนังสือราชการ
 6. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

                                ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเล็งเห็นว่า            มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดำรงตำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตำบลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
                   องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ดำเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้

 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
 8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย