คูปราสาท อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

คูปราสาทพิชัยมีความกว้างประมาณ 30 เมตร ทียังหลงเหลือร่องรอยให้เห็นเป็นคูเมือง

ทางด้านทิศใต้ฝังตะวันออกจะยังมีลักษณะคูเมืองและยังมีนอยู่อย่างชัดเจน

ส่วนคูเมืองทางด้านตะวันออกปัจจุบันได้ตื้นเขินและกลายเป็นพื้นทีทํานาแต่ยังสามารถสังเกตเห็นได้

จากทางภาพถ่ายทางอากาศเก่าเช่นเดียวกับกําแพงเมืองชันทีสองทีถูกปรับพื้นที่ สําหรับทํานาทั้งหมด

แต่ก็สามารถสังเกตได้จากภาพถ่ายทางอากาศเก่าเช่นกัน สําหรับคูเมืองทางด้านทิศเหนือทางด้านตะวันออก

ของคูปราสาทปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นทีของโรงพยาบาลพิชัยไม่ปรากฏร่องรอยของคูเมืองให้เห็น

ส่วนทางด้านทิศเหนือฝังตะวันตกของคูปราสาท ถึงแม้ว่าโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุจะไม่สร้างทับคูเมือง

แต่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยการใช้งานจนตื้นเขินและมีต้นไม้ ขึ้นปกคลุม สรุปผลจากการสํารวจทั้งจากการสํารวจ

หลักฐานทางโบราณคดี ทีได้จัด แสดงในพิพิธภัณฑ์และจากการเดินสํารวจภายในตัวเมืองพบว่าหลักฐานโบราณวัตถ

ุทีพบส่วนมากจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที 20 - 22 และได้ถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์  โบราณสถาน

ยังไม่ได้รับการขุดแต่งบูรณะ จะอยู่ในสภาพทีถูกปกคลุมด้วยวัชพืชและต้นไม้ ขนาดกลางถูกลักลอบขุดหาของเก่าจนเสียหาย

จากการสํารวจพบว่าโบราณสถานในเมืองพิชัยจะใช้อิฐก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่

และจะมีการใช้ศิลาแลงเป็นส่วนประกอบของโบราณสถานเห็นได้จากเสาอาคารทีพบตามเนินโบราณสถาน

ทั้งทีเนินปราสาทและวัดกุฎีทอง รวมทั้งการใช้อิฐผสมกับศิลาแลงในการก่อสร้างศาสนสถาน ขนาดของอิฐทีใช้ก่อสร้างจะมีขนาดความยาว

ประมาณ30 เซนติ เมตร กว้างประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร หนาประมาณ 5 - 7.5 เซนติเมตร ลักษณะผัง โบราณสถานจะส่วนใหญ่จะมีเจดีย์

เป็นประธานของวัดและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีเพียงวัดหน้าพระธาตุทีหันหน้าไปทางทิศใต้และมีเพียงวัดหน้าพระธาตุกับวัดมหาธาต

ทีเป็นวัดโบราณทียังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน กําแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้ ยังคงสภาพให้เห็นอยู่

แต่กำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตกได้ถูกน้ำกัดเซาะและบางส่วนได้มีการสร้างถนนทับลงไปบนกําแพงเมือง

ส่วนคูน้ำได้ตื้นเขินจนกลายเป็นพื้นที่ทําเกษตรกรรมคงเหลือแต่คูน้ำในทิศทางด้านใต้ทียังไม่ตื้นเขินและยังมีน้ำอยู่ในคู