การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประจำปี 2560

- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

- สมัยวิสามามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560