> อบต.ในเมือง อ.พิชัย

สถานที่ท่องเทียว

 

รายการทีวี
  

Home


คณะผู้บริหาร

 

เขตพื้นที่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง


นางอุษา พยาวัง

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแท

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 

 

 

 

 

 

 

    

      
    

 

      

           

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง