> อบต.ในเมือง อ.พิชัย

ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบบุคลากร

สถานที่ท่องเทียว

 

รายการทีวี
  

Home


คณะผู้บริหาร

 

เขตพื้นที่
 

ติดต่อเราเว็บบอดร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
นางอุษา พยาวัง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเด่นปี 2562

 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประจำปี 2562

กิจกรรมเด่นปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563

     ************************************************************************

  •   ข่าวประชาสัมพันธ์

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องถิ่น   

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของกระบวนการบริหารประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ในเมือง

ประกาศมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศ อบต.ในเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ประกาศจ.อุตรดิตถ์ เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8)

***********************************************************************

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบขอรับบริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการฯ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
     แบบขอใช้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง (รถบรรทุกน้ำ/รถกู้ชีพกู้ภัย)   
     แบบขอความอนุเคราะห์กำลัง สมาชิก อปพร.
     แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     แบบคำขอรับการสงเคราะห
     แบบขอความอนุเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน   
     แบบหนังสืออุทิศทรัพย์สินให้แก่ อบต.ในเมือง เพื่อเป้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตัวอย่าง
     แบบขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.ในเมือง  
     ขออนุญาตฆ่าสัตว
     แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข ตัวอย่าง
     แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหน้า2 ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2
     แบบฟอร์มรับ
ข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นตัวอย่าง
แบบฟอร์มคำขอทั่วไปตัวอย่าง
    

 

ดาวน์โหลดเอกสารพัสดุ

แจ้งผู้ที่จะยื่นเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกวดราคา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ตัวอย่าง ประกาศอบต.ในเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ราคากลางโครงการ อบต.ในเมือง

ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศ เรื่อง การขยายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนการจัดหาพัสดุ

ข้อบัญญัต เรื่่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

คู่มือประชาชน

ประกาศ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ในเมืองประจำปี 2560

รายงานผลการตรวจประเมินปประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ งบลงทุน ประจำปี 2560

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เรื่อง การใช้เงินสะสมของอบต.ในเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

อบต.ในเมือง รายงานรายรับ - จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ในเมืองประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562

ประกาศอบต.ในเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2562(ครั้งที่12)

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

    

***********************************************************************

         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
เรื่อง ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2562-2563
     
    

***********************************************************************

       ราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

      
    

***********************************************************************

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง