> อบต.ในเมือง อ.พิชัย

ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบบุคลากร

สถานที่ท่องเทียว

 

รายการทีวี
  

Home


คณะผู้บริหาร

 

เขตพื้นที่
 

ติดต่อเราเว็บบอดร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
นายธนาศิต สุจาจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •    กิจกรรมเด่นปี 2560

     กิจกรรมเปิดป้ายกำแพงเมือง-คูเมือง พร้อมลงนาม MOU
     
ส่งมอบดอกไม้จันทร์ 5 ตุลาคม 2560
     กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุในวันสงกรานต
     พิธีเปิดงานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2560
     

     ************************************************************************

  •   ข่าวประชาสัมพันธ์

    การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
    การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องถิ่น   
    เรื่อง ขอให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลการเกษตร พ.ศ. 2560
    การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของกระบวนการบริหารประชาชน
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ในเมือง
    ประกาศมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง

 

***********************************************************************

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอรับบริการขุ้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการฯ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
     แบบขอใช้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง (รถบรรทุกน้ำ/รถกู้ชีพกู้ภัย)   
     แบบขอความอนุเคราะห์กำลัง สมาชิก อปพร.
     แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     แบบคำขอรับการสงเคราะห
     แบบขอความอนุเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน   
     แบบหนังสืออุทิศทรัพย์สินให้แก่ อบต.ในเมือง เพื่อเป้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตัวอย่าง
     แบบขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.ในเมือง  
     ขออนุญาตฆ่าสัตว
     แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข ตัวอย่าง
     แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหน้า2 ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2
     แบบฟอร์มรับ
ข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็น ตัวอย่าง
แบบฟอร์มคำขอทั่วไปตัวอย่าง
    

 

ดาวน์โหลดเอกสารพัสดุ

แจ้งผู้ที่จะยื่นเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกวดราคา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ตัวอย่าง ประกาศอบต.ในเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ข้อมูลเผยแพร

แผนการจัดหาพัสดุ

ข้อบัญญัต เรื่่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

คู่มือประชาชน

ประกาศ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ในเมืองประจำปี 2560

รายงานผลการตรวจประเมินปประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ งบลงทุน ประจำปี 2560

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561