กล่องข้อความ: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 


1. ด้านกายภาพ
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านและตำบล
          ตำบลในเมือง เป็นตำบล  1  ใน  11  ตำบล  ของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนกลางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพิชัย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัยเป็นระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
         ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลไร่อ้อย      อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์
         ทิศใต้              ติดต่อกับ         ตำบลบ้านหม้อ   อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์
         ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ        ตำบลนาอิน และตำบลนายาง  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
         ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลคอรุม       อำเภอพิชัย       จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลในเมือง

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลในเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ทางด้านทิศเหนือ ห่างจากอำเภอพิชัยประมาณ    2  กิโลเมตร  มีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง  ในสมัยโบราณมีกำแพงเมืองสองชั้นและคูน้ำ  หนึ่งชั้น  ตำบลในเมืองเป็นเมืองพิชัยโบราณที่ปรากฏชื่อในเอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น พงศาวดาร และบันทึกชาวต่างชาติที่มีอายุร่วมในสมัยอยุธยา  ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงเมืองพิชัยแสดงให้เห็นว่า

“เมืองพิชัย” เป็นเมืองที่สำคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  และตำบลในเมืองที่เป็นเมืองเก่าพิชัยปัจจุบันยังมีโบราณสถานที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ เช่น วัดหน้าพระธาตุ  กำแพงเมืองพิชัย อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งตำบลในเมือง ที่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอพิชัย และได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  ได้แก่

 

******หมู่ที่ 1 บ้านหน้าพระธาตุ  อยู่ในเขตของหมู่ที่ 1 บ้านหน้าพระธาตุ เดิมแรกหมู่บ้านนี้ มีราษฎรซึ่งเป็นชนพื้นเมืองอาศัยอยู่มาตั้งแต่โบราณ  เนื่องจากเมืองพิชัยเป็นเมืองเก่า คนสมัยก่อนจะเรียกหมู่บ้านหน้าพระธาตุ กัน 2 ชื่อ      คือ  เหนือซอยตาเสือในปัจจุบันเรียกบ้านท่าเดื่อ  และใต้ซอยตาเสือ (บ้านหัวหาด) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านหน้าพระธาตุ ในปี พ.ศ. 2525

******หมู่ที่ 2 บ้านหน้าพระธาตุ อยู่ในเขตของหมู่ที่ 2 บ้านหน้าพระธาตุ จัดตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่มีคนรุ่นหลังๆ เล่าต่อกันว่าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่หน้าองค์พระบรมสารีริกธาตุของวัดหน้าพระธาตุ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านหน้าพระธาตุ

******หมู่ที่ 3 บ้านในเมือง อยู่ในเขตของหมู่ที่ 3 หมู่บ้านนี้มีราษฎรเป็นชนพื้นเมืองอาศัยมาอยู่แต่โบราณ เนื่องจากเมืองพิชัยเป็นเมืองเก่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีชื่อว่าบ้านหาดกรวด  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านในเมือง

******หมู่ที่ 4 บ้านหัวค่าย อยู่ในเขตของหมู่ที่ 4 บ้านหัวค่ายในสมัยโบราณเชื่อกันว่าเคยเป็นค่ายทหารของพระยาพิชัยดาบหัก ในยุคสมัยพระเจ้าตากสิน โดยพระยาพิชัยดาบหักมาครองเมืองจึงพิจารณาเห็นว่าบ้านหัวค่ายมีอาณาเขตกว้างขวาง  มีแหล่งธารน้ำอุดมสมบูรณ์ ทางทิศตะวันตกมีลำกะชีเป็นลำธารยาว   และทางทิศตะวันออกสุดเขต    บ้านห้วยคา จึงได้ตั้งค่ายทหารขึ้นและให้ชื่อว่า หัวค่าย

******หมู่ที่ 5 บ้านวังพะเนียด  อยู่ในเขตของหมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งเป็นสถานที่คล้องช้าง  ณ  บริเวณทุ่งทะเลหญ้า โดยมีบริเวณหน้าวัดวังเพนียด เป็นสถานที่ที่ช้างลงมาอาบน้ำ  และมีต้นมะขามเป็นจำนวนมาก จึงมีการเรียกชื่อวัดว่าวัดต้นมะขาม  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดวังพะเนียดเพื่อให้สอดคล้องกับประวัติความเป็นมา

******หมู่ที่ 6 บ้านคลองละวาน อยู่ในเขตของหมู่ที่ 6 เดิมมีราษฎรอาศัยอยู่มาตั้งแต่โบราณ เมื่อปี พ.ศ. 2464  นายยิ้ม  แย้มแก้ว และชาวบ้านส่วนหนึ่งซึ่งมีไม่กี่ครอบครัว  ได้มาจับจองตั้งถิ่นฐานอยู่กันอย่างกระจัดกระจายตามสองฝั่งคลองละวาน  ในสมัยนั้นทั้งสองฝั่งคลองมีชาวบ้านอาศัยอยู่น้อยมาก ประจวบกับช่วงนั้นมีไข้ป่าที่ร้ายแรง  จนไม่มีใครที่อยากจะอยู่อาศัยในหมู่บ้าน  จึงได้ชักชวนพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านอื่นย้ายมาอยู่หมู่บ้านของตนเองหลังจากนั้นก็มีหลายครอบครัวได้มาตั้งถิ่นฐานเรียงรายตามสองฝั่งคลองละวาน โดยมีนายยิ้ม  แย้มแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านคลองละวาน”

******หมู่ที่ 7 บ้านคลองกะชี หมู่บ้านคลองกะชีได้แยกออกจากหมู่ที่ 2 บ้านหน้าพระธาตุ อยู่ในเขตของหมู่ที่ 7 ซึ่งผู้จัดตั้งหมู่บ้านคือ นายอุ่น  ช่างกล่อม ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านคลองกะชีจนปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้าน จำนวน  6  คน คนปัจจุบันคือ นายฉัตรชัย  ทาสี

******หมู่ที่ 8 บ้านนาใต้คลองโตงเตง หมู่บ้านนาใต้คลองโตงเตงอยู่ในเขตหมู่ที่ 8 ในสมัยก่อนหมู่บ้านนี้จะประกอบด้วยหมู่บ้านหลายๆ หมู่บ้าน ได้แก่ นาเหนือ นาเมือง นาใต้ และคลองโตงเตง ซึ่งล้วนแต่เป็นเมืองเก่าโบราณ  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านนาใต้คลองโตงเตงจนถึงปัจจุบัน

******หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคา เดิมมีชื่อว่า บ้านห้วยซึ้ง ซึ่งติดกับบ้านห้วยคาซึ่งเป็นพื้นที่ของบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก       มีประชากรอยู่หลายหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4, 6, 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลไร่อ้อย ต่อมาได้มีการขอแยกหมู่บ้านใหม่โดย    ขอแยกพื้นที่จากหมู่ 4 บ้านหัวค่าย และหมู่ที่ 6 บ้านคลองละวาน  ต่อมาได้มีประชามติเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น บ้านห้วยคา จนถึงปัจจุบัน

 

“องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง” มีวิวัฒนาการมาจากสภาตำบล เนื่องจากรัฐบาล  มีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นจึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ  “สภาตำบล”  เสียใหม่ และได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537  โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบล ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์กรปกครองรูปแบบใหม่เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล”
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2539  และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลในเมือง
          เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง : www.naimuangphichai.go.th
          เฟชบุค องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง : อบต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
          โทร 0 5545 6189  แฟกซ์ 0 5545 6189  ต่อ 18

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
          ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลในเมือง  ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางด้านตะวันตกของตำบล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการทำการเกษตร  ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางประมาณ  50 - 60 เมตร  มีลำคลองหลายสายไหลผ่านพื้นที่ ประกอบด้วย คลองกะชี คลองโตงเตง คลองกด  คลองละวาน คลองวัดไพร และคลองห้วยคา

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
          มี  3  ฤดู  คือ
          ฤดูร้อน           จากเดือนมีนาคม  - พฤษภาคม              อุณหภูมิเฉลี่ย     37 องศา
          ฤดูฝน             จากเดือนมิถุนายน  -  กันยายน             อุณหภูมิเฉลี่ย     35 องศา
          ฤดูหนาว          จากเดือนพฤศจิกายน  - กุมภาพันธ์         อุณหภูมิเฉลี่ย   24 องศา

          1.4 ลักษณะของดิน
          ตำบลในเมืองมีทรัพยากรดินที่มีลักษณะเด่น คือ มีการพัฒนาของดินไม่มากนัก และยังคงมีธาตุอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง จึงเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรค่อนข้างสูง ลักษณะดินทั่วไปของตำบลในเมืองในเขตติดต่อริมแม่น้ำน่าน จะเป็นดินตะกอน บางแห่งเป็นดินร่วนกึ่งดินทราย, ดินมีลูกรังปน และดินร่วนและดินทรายที่มีการระบายน้ำดี ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ภายในเขตริมแม่น้ำน่าน แต่ในหมู่บ้านอื่นๆ เป็นที่ราบลุ่ม     เป็นดินร่วนและมีดินลูกรังผสม พบกระจายอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งจะเหมาะสำหรับการปลูกข้าว และพืชไร่  ชนิดต่างๆ

 

2. ด้านการเมือง การปกครอง
    2.1 เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
1)  หมู่  1   บ้านหน้าพระธาตุ                      6)  หมู่  6   บ้านคลองละวาน    
2)  หมู่  2   บ้านหน้าพระธาตุ                      7)  หมู่  7   บ้านคลองกะชี

3)  หมู่  3   บ้านในเมือง                             8)  หมู่  8   บ้านนาใต้คลองโตงเตง                   
4)  หมู่  4   บ้านหัวค่าย                              9)  หมู่  9   บ้านห้วยคา
5)  หมู่  5   บ้านวังพะเนียด 
                         
สภาพการเมืองการปกครอง
หมู่ที่ 1  ผู้ใหญ่บ้าน                 นายสันติภาพ    เสือจงภู
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        นายธงชัย         จาดศรี
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        นางณิชากร       เจริญพิทักษ์
             หมู่ที่ 2  ผู้ใหญ่บ้าน    นายประสิทธิ์     วิศว์วิสุทธิ์
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        นายปรีชา        อยู่หนู
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        นางฉลอม        ไสแสง
หมู่ที่ 3  กำนันตำบลในเมือง     นายเถลิงศก      กรประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายอโนชา       เพ็ชรเกิด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           นายวุฒิชัย        เหล็กสิงห์
สารวัตรกำนัน              นายคมสัน        พิพัฒธากร
สารวัตรกำนัน              นางทักษพร      โล่ห์ประเสริฐ
แพทย์ประจำตำบล        นายทัศนัย        สิงห์ทอง
หมู่ที่ 4  ผู้ใหญ่บ้าน               นายสมเกียรติ    นาคธูป
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      นายสมเกียรติ    มีรอด
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      นางโสภี          อยู่หนู
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ฝ่ายรักษาความสงบ)  นายจิรศักดิ์  พรมทอง
หมู่ที่ 5  ผู้ใหญ่บ้าน                นายสวาท        แตงแก้ว
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       นายวันดี          แตงแก้ว
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       นางประนอม     โพธิ์แย้ม
หมู่ที่ 6  ผู้ใหญ่บ้าน                นายเฉลียว       ยั่งยืน
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       นายวิชาญ        เพ็งพืช
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       นายอนุกูล        แก้วใสเงิน
หมู่ที่ 7  ผู้ใหญ่บ้าน                นายฉัตรชัย       ทาสี
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       นางสำอาง        คำมินเสน
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       นายวุ่น           หุ่นแก้ว
หมู่ที่ 8  ผู้ใหญ่บ้าน                นายไชยวัฒน์     ขำในเมือง
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       นายดิเรก         สำเภาทอง
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       นายสยาม        อยู่เมือง
หมู่ที่ 9 ผู้ใหญ่บ้าน                 นายไพบูลย์       มงคลฤกษ์
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       น.ส.แก้วเนตร    ภูมิรักษ์
             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน       นางสงัด          ขันสังข์

 

          2.2 การเลือกตั้ง


ประเภทการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

รวม

ชาย

หญิง

นายก อบต.

-

4,849

2,281

2,568

สมาชิกสภา อบต.

1

844

398

446

2

296

143

153

3

725

339

386

4

880

401

479

5

439

202

237

6

528

258

270

7

297

160

137

8

540

237

303

9

300

143

157

          ตารางที่  1  แสดงจำนวนจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
          ข้อมูล ณ วันที่  22  พฤษภาคม  2552
          ที่มา : ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. (ele)

3. ประชากร
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร (คน)

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหน้าพระธาตุ

นายสันติภาพ

เสือจงภู

596

641

1,237

765

2

บ้านหน้าพระธาตุ

นายประสิทธิ์

วิศว์วิสุทธิ์

212

215

427

157

3

บ้านในเมือง

นายเถลิงศก

กรประเสริฐ (กำนัน)

409

480

889

508

4

บ้านหัวค่าย

นายสมเกียรติ

นาคธูป

531

601

1,132

355

5

บ้านวังพะเนียด

นายสวาท

แตงแก้ว

260

309

569

211

6

บ้านคลองละวาน

นายเฉลียว

ยั่งยืน

373

377

750

267

7

บ้านคลองกะชี

นายฉัตรชัย

ทาสี

236

184

420

125

8

บ้านนาใต้คลองโตงเตง

นายไชยวัฒน์

ขำในเมือง

318

395

713

248

9

บ้านห้วยคา

นายไพบูลย์

มงคลฤกษ์

195

213

408

123

รวมทั้งสิ้น

3,130

3,415

6,545

2,759

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอพิชัย ณ วันที่  16  มกราคม  2562
ตารางที่  2  แสดงจำนวนประชากรของตำบลในเมืองตามทะเบียนราษฎร์

 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร


หมู่ที่

ช่วงอายุ แรกเกิด - อายุ 17 ปี

อายุ 18 ปี – อายุ 60 ปี

อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

รวมเป็นรายหมู่

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

116

122

378

384

107

132

1,239

2

44

48

124

121

42

48

427

3

66

87

256

287

88

105

889

4

106

107

351

359

75

136

1,134

5

52

58

177

192

32

61

572

6

91

80

231

227

53

68

750

7

53

35

154

122

27

28

419

8

70

71

184

230

60

96

711

9

37

47

129

130

31

39

413

รวม

635

655

1,984

2,052

515

713

6,554

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอพิชัย ณ วันที่  12  ตุลาคม 2559

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์มีทั้งหมด   2,690  ครัวเรือน

 

3.3 ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากร ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561)


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

1

บ้านหน้าพระธาตุ

1,177

1,197

1,236

1,235

1,238

2

บ้านหน้าพระธาตุ

392

395

422

425

425

3

บ้านในเมือง

927

927

927

903

904

4

บ้านหัวค่าย

1,38

1,136

1,142

1,138

1,141

5

บ้านวังพะเนียด

601

595

600

592

591

6

บ้านคลองละวาน

728

727

742

752

756

7

บ้านคลองกะชี

424

420

414

416

420

8

บ้านนาใต้คลองโตงเตง

720

716

714

715

716

9

บ้านห้วยคา

399

403

397

404

411

รวมทั้งสิ้น

6,502

6,516

6,594

6,580

6,582

          ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจำนวนประชากร ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557-  2561)

 

3.3 แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลในเมือง ตั้งแต่ พ.ศ.2557 - 2561


4. สภาพทางสังคม
      4.1 การศึกษา
4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  4  แห่ง ดังนี้
(1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าพระธาตุ ม.1
(2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  ม.4
(3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองละวาน ม.6
(4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าคลองกะชี ม.7

4.1.2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน  4  แห่ง ดังนี้
(1)  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ม.1
(2)  โรงเรียนบ้านหัวค่าย ม.4
(3)  โรงเรียนบ้านคลองละวาน ม.6
(4)  โรงเรียนบ้านหน้าคลองกะชี ม.7

4.1.3 อื่น ๆ

(1)  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิชัย 1 แห่ง
(2)  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จำนวน  1  แห่ง
(3)  ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1  แห่ง
(4)  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวนทั้ง  9  หมู่บ้าน และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

4.1.4  แหล่งความรู้ของชุมชน/หมู่บ้าน
(1) การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน / ปราชญ์ชาวบ้าน
(2) การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น
(3) การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ
(4) หอกระจายข่าวของ อบต. / หอกระจายข่าวของประจำหมู่บ้าน
(5) รายการวิทยุ / โทรทัศน์
(6) เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน
(7) ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล และระบบ WIFI ฟรี บริเวณ อบต.

 

ตารางที่ 5  แสดงจำนวนนักเรียน ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

แหล่งข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ วันที่  17  มิถุนายน  2562

 

4.2 สาธารณสุข
              -โรงพยาบาลจำนวน  1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพิชัย เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่เลขที่ 139  หมู่ที่ 1  มีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน 11 ตำบล  98 หมู่บ้าน จำนวน 21,652  หลังคาเรือน ประชากร  56,638  คน  มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยประมาณ  364  คน/วัน มีบุคลากร จำนวน  206  คน ประกอบด้วย
                     -ข้าราชการ              96  คน
                     -ลูกจ้างประจำ          15  คน
                     -พนักงานราชการ        1  คน
                     -ลูกจ้างชั่วคราว        94  คน
                     -เตียงคนไข้              60  เตียง
                     -คลินิกเอกชน  จำนวน    2  แห่ง

-แพทย์ประจำตำบล คือ นายทัศนัย  สิงห์ทอง
-หมอนวดแผนไทย คือ ชมรมนวดแผนไทย (กศน.ตำบลในเมือง)
-อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลในเมือง (อสม.) ประธานคือ นายศิริ  กุลคง
-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 9 แห่ง ได้แก่
1.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1
2.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 2
3.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านในเมือง  หมู่ที่ 3
4.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหัวค่าย หมู่ที่ 4
5.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านวังพะเนียด หมู่ที่ 5
6.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านคลองละวาน หมู่ที่ 6
7.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านคลองกะชี หมู่ที่ 7
8.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านนาใต้คลองโตงเตง หมู่ที่ 8
9.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9
- กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลในเมือง จำนวน 1 แห่ง

 

4.3 การสังคมสงเคราะห์
ตารางที่ 6 การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตตำบลในเมือง พ.ศ. 2562


ประเภท

จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ (ราย)

จำนวนเงินที่ได้รับ
(บาท) ต่อ เดือน

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1,177

772,200

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

202

161,600

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

16

8,000

รวม

1,395

941,800

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  วันที่  22  พฤษภาคม  2562

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี  2562


ประเภท

หมู่

รวม (คน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้สูงอายุ

228

86

164

206

90

119

58

154

72

1,177

คนพิการ

33

12

35

45

20

20

10

14

13

202

ผู้ป่วยเอดส์

-

2

4

2

3

1

1

3

-

16

รวม

261

100

203

253

113

140

69

171

85

1,395

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  วันที่  22  พฤษภาคม  2562

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน
          5.1 การคมนาคมขนส่ง
          มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน โดยมีถนนดิน  ถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง  ดังต่อไปนี้
ถนนสายหลัก  จำนวน  11   สาย 
                   ถนนสายรอง (ภายในหมู่บ้าน)
มีถนนดิน                                        3      สาย
มีถนนดินลูกรัง                                36      สาย
มีถนนลาดยาง                                11      สาย
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                    35      สาย 

          5.2 การไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง  ในครัวเรือนตำบลในเมือง มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน  (เนื่องจากชาวบ้านปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ทำนา ขณะนี้กำลังประสานไฟฟ้าให้ประมาณการ) และมีระบบไฟฟ้าโซล่าเซลส์ช่วยบรรเทาปัญหา

ตารางที่ 8 แสดงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

อบต.

ไฟฟ้าสาธารณะ

148

73

62

100

131

89

53

57

72

9

734

 

5.3 การประปา
ตารางที่  9  แสดงจำนวนระบบประปา  9  หมู่บ้าน


ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่

ประเภทประปา

หมายเหตุ

1

บ้านหน้าพระธาตุ

1

ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก

 

2

บ้านหน้าพระธาตุ

2

ประปาบาดาลขนาดใหญ่

 

3

บ้านในเมือง

3

ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก

 

4

บ้านหัวค่าย

4

ประปาบาดาลขนาดใหญ่

 

5

บ้านวังพะเนียด

5

ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก

 

6

บ้านคลองละวาน

6

ประปาบาดาลขนาดใหญ่

 

7

บ้านคลองละวาน

6

ประปาบาดาลขนาดกลาง

 

8

บ้านคลองกะชี

7

ประปาบาดาลขนาดขนาดกลาง

 

9

บ้านนาใต้คลองโตงเตง

8

ประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก

 

10

บ้านห้วยคา

9

ประปาบาดาลขนาดกลาง

 

11

อบต.ในเมือง

4

ประปาบาดาล (ทรงลูกกอล์ฟ)

 

หมายเหตุ  แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากกองช่าง  ณ วันที่  22  พฤษภาคม 2562

          5.4 โทรศัพท์
          มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึง และอยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้
 ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการติดต่อสื่อสาร

          5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
                    ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล  1 แห่ง  คือไปรษณีย์อำเภอพิชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านในเมือง
(ไปรษณีย์รับอนุญาต)

6. ระบบเศรษฐกิจ
          6.1 การเกษตร
          ประชากรในเขตตำบลในเมือง ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ 
ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด ถั่ว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้
                   -  อาชีพเกษตรกรรม      ร้อยละ       ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
                   -  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
                   -  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ         ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
                   -  อาชีพค้าขายและอื่นๆ  ร้อยละ         ๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
          ประชากร ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะทำนาตลอดทั้งปี โดยอาศัยน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สูบน้ำจากแม่น้ำน่าน และคลองตามธรรมชาติต่างๆ แต่ในปัจจุบันมักประสบปัญหาภัยแล้ง จึงไม่สามารถทำอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี และไม่สามารถทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตรได้ บางปีต้องหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน เช่น ข้าวโพด ถั่ว  เป็นต้น

ตารางที่  10  แสดงพื้นที่ทำการเกษตรของตำบลในเมือง


ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่

พื้นที่   (ไร่)

หมายเหตุ

1

บ้านหน้าพระธาตุ

1

730.50

 

2

บ้านหน้าพระธาตุ

2

183.75

 

3

บ้านในเมือง

3

479.25

 

4

บ้านหัวค่าย

4

2,734.50

 

5

บ้านวังพะเนียด

5

176.25

 

6

บ้านคลองละวาน

6

2,579.00

 

7

บ้านคลองกะชี

7

1,841.00

 

8

บ้านนาใต้คลองโตงเตง

8

605.25

 

9

บ้านห้วยคา

9

1,169.75

 

 

รวม

10,499.25

 

          แหล่งที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย

          6.2 การประมง
                   การประมงในเขตตำบลในเมือง จะมีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังซึ่งเลี้ยงเป็นลักษณะแพเป็นกระชังปลา
โดยมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์จำกัด (บ้านหน้าพระธาตุ) โดยอาศัยเลี้ยงสัตว์น้ำในริมแม่น้ำน่านที่เป็นแม่น้ำสายหลักของอำเภอพิชัย และตำบลในเมือง โดยจะมีประชาชน หมู่ที่ 1,2,3 และ     หมู่ที่  5  ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ  โดยพันธุ์ปลาที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่คือ ปลาทับทิม  ปลากดคัง  ปลาดุก ปลานิล เป็นต้น
         
          6.3 การปศุสัตว์
          -  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่      เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้


ลำดับที่

สัตว์ประเภท

จำนวน (ตัว)

หมายเหตุ

1

โค

๔๕๕

 

2

กระบือ

125

 

3

สุกร

60

 

4

เป็ด

521

 

5

ไก่

115

 

6

อื่นๆ

815

 

          ตารางที่  11  แสดงจำนวนสัตว์แต่ละประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 

6.4 การท่องเที่ยว ตำบลในเมือง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ อยู่ 3 แห่ง  ได้แก่
          (1) อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์                          
          อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานที่เชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ คือ อนุสาวรีย์พระยา-พิชัยดาบหักในรูปนั่ง (ในท่าครองเมืองพิชัย) พระปรางค์ เรือนพระยาพิชัย สมัยวัยเยาว์และสมัยเป็นเจ้าเมือง พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก  อยู่ในพื้นที่ 327 ไร่ (ปัจจุบันมูลนิธิพระยาพิชัยดาบหักเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)

การบริหารจัดการและการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอนุสรณ์สถานดังกล่าว มูลนิธิพระยาพิชัยดาบหักได้มอบหมายให้นายอำเภอพิชัยเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งอำเภอพิชัยดำเนินการโดยจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพิชัย (13 แห่ง)
          พ.ศ. 2556  คณะกรรมการมูลนิธิพระยาพิชัยดาบหัก ได้จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระยาพิชัยดาบหัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีมติที่ประชุมดังนี้
          1. มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นหน่วยงานดูแลและบริหารจัดการอนุสรณ์สถานบ้านเกิด   พระยาพิชัยดาบหัก ตั้งแต่ได้รับการแจ้งตามหนังสือนี้เป็นต้นไป
          2. มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองดำเนินการจัดหาประโยชน์การบริหารจัดการอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก โดยให้ใช้เงินรายได้จากการจัดหาประโยชน์การบริหารจัดการอนุสรณ์สถาน  บ้านเกิดพระยาพิชัย-ดาบหัก ในการดูแลและบริหารจัดการอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก แล้วรายงานผลให้มูลนิธิพระยาพิชัยดาบหัก ทราบปีละ 1 ครั้ง
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 มูลนิธิพระยาพิชัยดาบหัก ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแลและบริหารจัดการอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีหน้าที่ กำหนดกรอบนโยบายการพัฒนา และการบริหารจัดการ รวมถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดหาประโยชน์ของอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก
          (2) วัดหน้าพระธาตุ ประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
          วัดหน้าพระธาตุ หรือวัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ติดกับริมน้ำน่านฝั่งตะวันออก วัดหน้าพระธาตุเป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่บ้านคู่เมืองพิชัยมานานประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ก่อสร้างด้วยเนื้อปูน ปางมารวิชัย (พระพุทธรูปองค์นี้ตามตำนานกล่าวว่าสร้างใน พ.ศ. 1470 โดยผู้สร้างคือ พระยาโคตรบอง)  ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในวิหารปราสาทจตุรมุขห้ายอดคลุมพระพุทธรูปหลวงพ่อโตและรอยพระพุทธบาท เป็นสถาปัตยกรรมทรงปราสาทแห่งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการเคารพ นับถือศรัทธาจากชาวเมืองพิชัย       ในฐานะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพิชัยของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์                
          (3) กำแพงเมืองพิชัย ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
          กำแพงเมืองพิชัย ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กำแพงเมืองพิชัย เป็นเนินดินลูกรังที่มีเนื้อที่กว้างขวาง  มีต้นไม้ต้นหญ้าปกคลุมหน้าดินตลอดตามแนวพื้นดิน และสถานที่แห่งนี้เป็นกำแพงเมืองพิชัยในอดีตที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีประวัติศาสตร์ช้านาน แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต และเป็นสถานที่สำคัญคือ เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

6.6 อุตสาหกรรม
          ในเขตตำบลในเมืองมีกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน   4   แห่ง

6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
          กลุ่มการพาณิชย์
          ร้านค้าต่างๆ              66      แห่ง
          ร้านอาหาร                21      แห่ง
          ร้านวัสดุก่อสร้าง          3      แห่ง
          รีสอร์ท/บ้านเช่า         11      แห่ง
          ร้านซ่อมรถ              13      แห่ง
          ปั้มน้ำมัน                  5       แห่ง
          สำนักงาน                 5       แห่ง
          อื่นฯ                       12      แห่ง

          6.8 แรงงาน
          จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
          7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนตำบลในเมืองส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ที่เหลือนับถือศาสนาคริตส์ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา โดยมีสำนักปฏิบัติธรรม 1 แห่ง และมีวัดในพื้นที่ จำนวน  4 แห่ง  ได้แก่
  1.  วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต) ตั้งอยู่ที่บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดหน้าพระธาตุเป็นวัดโบราณที่เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ก่อสร้างด้วยเนื้อปูน ปางมารวิชัย(พระพุทธรูปองค์นี้ตามตำนานกล่าวว่าสร้างใน พ.ศ. 1470 โดยผู้สร้างคือ พระยาโคตรบอง )  ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในวิหารปราสาทจตุรมุขห้ายอดคลุมพระพุทธรูปหลวงพ่อโตและรอยพระพุทธบาท เป็นสถาปัตยกรรมทรงปราสาทแห่งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการเคารพ     นับถือศรัทธาจากชาวเมืองพิชัย ในฐานะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพิชัยของอำเภอพิชัย
2.  วัดวังพะเนียด ตั้งอยู่เลขที่  53  บ้านวังพะเนียด หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินทั้งหมดประมาณ  10  ไร่  3  งาน  66 ตารางเมตร มีโฉนดเลขที่  536  เป็นหลักฐาน  วัดพะเนียด เดิมมีนามว่าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หรือวัดต้นมะขาม และต่อมาเรียกวัดวังพะเนียด ตามชื่อประวัติของหมู่บ้าน วัดวังพะเนียด เดิมมีวิสุงคามสีมาหลักเก่า สร้างเมื่อวันที่  4  กรกฎาคม พ.ศ. 2473 และต่อมาภายหลังได้พังลงแม่น้ำไปทั้งหมด เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีเขื่อน พอถึงฤดูน้ำหลาก หรือฤดูฝน ทำให้น้ำในแม่น้ำ    ล้นตลิ่ง และท่วมบ้าน น้ำได้กัดเซาะตลิ่งพัง ทำให้วิสุงคามสีมาหลังเดิมพังหายไปกับแม่น้ำและปัจจุบันได้สร้าง วิสุงคามสีมา (โบสถ์) ขึ้นมาใหม่เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อย
3.  วัดคลองละวาน ตั้งอยู่ที่บ้านคลองละวาน หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

4.  วัดนางลิง (วัดคลองกะชี) ตั้งอยู่ที่บ้านคลองกะชี หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมวัดนางลิงตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดนางลิงในปัจจุบัน โดยมีคลองกะชีกั้นกลาง ต่อมาได้มี    นายคูณ  ประยูรชาญ  และนางทอง  ประยูรชาญ ได้ถวายที่ดินเป็นธรณีสงฆ์ ดังนั้นชาวบ้านคลองกะชี ได้ช่วยกันสร้างกุฏิเป็นสำนักสงฆ์ ซึ่งต่อมาขาดการดูแลจึงทำให้กุฏิร้างไปหลายปี ต่อมาก็มีชาวบ้านอุทิศที่ดินให้อีก ชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกุฏิหลังใหม่  ซึ่งวันที่  12  เมษายน  2555 ได้มีงานฉลองแต่งตั้ง “วัดคลองกะชี” เป็น “วัดนางลิง” และพิธีฉลองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนางลิง คือ พระอธิการน้ำทิพย์ กตปุญโญ จนถึงปัจจุบัน

          7.2 ประเพณีและงานประจำปี
          ขนบธรรมเนียม ประเพณี
1.  ประเพณีเข้าร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย จัดขึ้นช่วงวันขึ้น  15  ค่ำ เดือน  3  ของทุกปี โดยอำเภอพิชัย ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เข้าร่วมงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัยเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ตลอดไป
2. ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 11-12  เมษายน ภายในงานมีการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประกวดแข่งขันการทำอาหารด้วย ประเพณีสงกรานต์จัดขึ้น ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นประจำทุกปี
3. ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  8  ตามปีปฏิทิน การแห่เทียนพรรษาจะทำการแห่เทียนไปรอบๆ หมู่บ้าน แล้วนำไปถวายพระเพื่อไว้ใช้จุดบูชาในช่วงจำพรรษา นอกจากเทียนพรรษาก็ยังมีผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยทานต่างๆ เพื่อนำถวายพระสงค์ ในวัดตำบลในเมือง ทั้ง  4  แห่ง
4. ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นซึ่งตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย มักจะตกอยู่ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ประเพณีลอยกระทงของตำบลในเมืองก็จะเข้าร่วมกับเทศบาลตำบลในเมือง โดยมีขบวนแห่นางนพมาศ และกระทง  โดยชาวตำบลในเมืองก็มักจะพากันทำ กระทง จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในแม่น้ำน่าน หรือลำคลองต่างๆ เพื่อเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย

          7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตำบลในเมืองได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การอนุรักษ์อาหารท้องถิ่น เช่น แกงหอยรสเด็ด ไส้กรอก การใช้สารชีวพันธ์ทดแทนสารเคมี  ขนมทองม้วน กล้วยฉาบ น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องและวิธีการจับปลาธรรมชาติ 
          ภาษาถิ่นของตำบลในเมืองที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น และช่วยบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของชุมชน หมู่บ้าน ชาวตำบลในเมืองส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลางกันหมด

          7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
          ประชาชนในตำบลในเมืองได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่ ดอกไม้จันทน์  น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง แกงหอยรสเด็ด ไส้กรอก การใช้สารชีวพันธ์ทดแทนสารเคมี  ขนมทองม้วน กล้วยฉาบ น้ำพริกปลาร้า  ผลิตภัณฑ์จากผ้า

 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ
          8.1 น้ำ
แหล่งน้ำที่ไหลผ่าน
          แหล่งน้ำที่ไหลผ่าน จำนวน  1  แห่ง  คือ แม่น้ำน่าน เป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตก   ของตำบลในพื้นที่ของหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
          แหล่งน้ำธรรมชาติ
          แหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็น ลำน้ำ คลอง จำนวน  6  แห่ง คือ แม่น้ำน่าน , คลองละวาน, คลองกะชี,
คลองโตงเตง, คลองห้วยคา, คลองไข่ลูก , คลองน้อย
          แหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็น หนอง บึง จำนวน 6 แห่ง คือ หนองเป็ดใหญ่, หนองเป็ดเล็ก, ทุ่งทะเลหญ้า, หนองปิง, หนองลูกร้องฟักทอง,  คูประสาท
          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ประกอบด้วย
                    -คลองชลประทาน         3        แห่ง
                   -ฝายกั้นน้ำ                 3        แห่ง
                   -บ่อน้ำตื้น                  16      แห่ง
          แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค
                    สำหรับแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค ตำบลในเมืองมีประปาหมู่บ้าน  รวมจำนวน 11 แห่ง โดยทุกหมู่บ้านมีประปาหมู่บ้านอย่างน้อย จำนวน  1  แห่ง  น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจาก     แม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตำบลในพื้นที่ของหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5  นำมาใช้เป็นแหล่งน้ำดิบและผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณปานกลาง  บางครั้งไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้

8.2 ป่าไม้
ในเขตพื้นที่ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ แต่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบลในเมือง   ซึ่งใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในด้านการเกษตร

          8.๓ ภูเขา  ในเขตตำบลในเมืองไม่มีภูเขา

          9.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ในพื้นที่ของตำบลในเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร รองลงมาเป็นที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  
          ปัญหาจากทรัพยากรธรรมชาติ คือ ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เขื่อนสิริกิติ์ที่เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับน้ำลดต่ำลงต่อเนื่อง  ทำให้กรมชลประทานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประกาศขอความให้เกษตรกรงดการทำนาในฤดูนาปรัง ทำให้น้ำในการเกษตรไม่เพียงพอเกษตรกรต้องดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำบาดาล  และก็มีหมู่บ้านบางหมู่บ้านมักประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีทั้งก็มีแหล่งน้ำซึ่งเป็นคลองธรรมชาติไหลผ่านแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ได้แก่ หมู่ 6,7, และหมู่ 9 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองก็ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการผันน้ำจากคลองทหารสู่คลองละวาน, โครงการขุดลอกคลองห้วยคา, โครงการขุดลอกคลองละวาน และ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะ เพื่อให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นตำบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ