แบบขอรับบริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการฯ
    คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
     แบบขอใช้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง (รถบรรทุกน้ำ/รถกู้ชีพกู้ภัย)  
    แบบขอความอนุเคราะห์กำลัง สมาชิก อปพร.
     แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     แบบคำขอรับการสงเคราะห์
     แบบขอความอนุเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน  
    แบบหนังสืออุทิศทรัพย์สินให้แก่ อบต.ในเมือง เพื่อเป้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตัวอย่าง
     แบบขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.ในเมือง 
     ขออนุญาตฆ่าสัตว์
     แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์ตัวอย่าง
    แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหน้า2 ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2
     แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นตัวอย่าง
แบบฟอร์มคำขอทั่วไปตัวอย่าง