- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

- คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)

-คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็น   พนักงานส่วนตำบล

- นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

- นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี 2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ รอบที่1 (1ต.ค.2562)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 2563)

- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง พ.ศ. 2563

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2563

- หลักเกณฑ์การการพัฒนาบุคลากร ปี 2563

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี 2563

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2563

- แผนปฎิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปี 2563

- หลักเกณฑ์พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปี 2563