นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง.

นายแดง สิงเหม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
นายวิรัช ทับม่วง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นางสุวิมล โชคศิริ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง


องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมล์
http://www.naimuangphichai..com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication