ปี 2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

ปี 2561

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ปี 2562

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

lสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

สมัยสามัญ สมัย4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

          
   

         

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมลล์ saw2408@yahoo.com
http://www.naimuangsao.go.th

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication