ปี 2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

ปี 2561

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

 
สมัยสามัญ ปี 2562

1. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

4. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

5.สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

6..สมัยสามัญ สมัย4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

 

สมัยวิสามัญ ปี 2562

1. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

2. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

3. สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562

4. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

5. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

6. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

7. สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 

ปี 2563

1. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ตรั้งที่ 1ประจำปี 2563

2. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

 

          
   

         

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมลล์ saw2408@yahoo.com
http://www.naimuangsao.go.th

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication