นางสาวลัดดาวัลย์ ปานทอง

นักวิชาการศึกษา

นางขวัญลดา สิงห์เหม

ครู คศ.1

นางลัดดาวัลย์ แก้วสิงห์

ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา มูลสังข์

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ

นางสาวสุพัตรา มีชม

จ้างเหมาบริการ(ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวเพ็ญศิริ เพชรรัตน์

ผู้ดูแลเด็ก จ.1(ผู้มีทักษะ)

นางสาวกันยพัชร์ นิจจิตตินันท์

ผู้ดูแลเด็ก

นางนันทชพร ดีลิ

จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)

          
   

         

นางน้ำเพชร มายัง

จ้างเหมาบริการ (แม่บ้านทำความสะอาดศูนย์)

นางสาวพรทิพย์ อินปาน

จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวอรวี แป้นมา

จ้างเหมาบริการ(ผู้ดูแล)

นางลาวัลย์ ผาคำ

ผู้ดูแลเด็ก จ.1(ผู้มีทักษะ)


องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมล์ aapiwongngam@yahoo.com
http://www.naimuangphichai.go.th

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication