นายจักรกิจ ปิ๋วล้ำ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายอรุณโรฒฐ์ ปลื้มบำเรอร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพงษ์ศิริ ปาณะจำนงค์

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างสำรวจ)

นายเกื้อกูล จันทร์อับ

คนงานทั่วไป(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

นายเสน่ห์ โชติรัตน์

คนงานทั่วไป(ปฎิบัติงานช่างซ่อมบำรุง)

นางสาวรัตติกาล โภชกรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

          


   


นายวัชรพล อยู่ยืน

จ้างเหมาบริการ(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมลล์ aapiwongngam@yahoo.com
http://www.naimuangphichai.go.th

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication