นางนฤมล คล้ายกล่ำ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวอัมพิกา เพรชเกิด

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางอุษา พยาวัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศุภรัตน์ เฟื่องเพชร

จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและการบัญชีพัสดุ)

นายศักดิ์ชัย พูลหน่าย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวฐิติกานต์ สำเภาทอง

พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการฯ)

นายจาตุรนต์ มุสิกสุต

พนักงานจ้างทั่วไป

(ปฎิบัติงานบันทึกและจัดเก็บค่าน้ำประปา)

นายอนุพงศ์ นาคธูป

จ้างเหมาบริการ(คนงานดูแลระบบประปา หมู่ 5)

นายเจษฏา กาดกอเฉลิม

จ้างเหมาบริการ(คนงานดูแลระบบประปา หมู่ 3)

          
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมลล์ aapiwongngam@yahoo.com
http://www.naimuangphichai.go.th

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication