คู่มือประชาชน

 

การขอใบอนุญาติประกอบกิจการรับทำการเก็บขยะมูลฝอย
การขอใบอนุญาติประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกู
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมลล์kraivit.04@hotmail.com
http://www.naimuangsao.go.th

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication