นายไมตรี สุนา

นิติกร ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธิดา มากจุ้ย

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายวันรบ แก้วบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางกนกพิชญ์ ไกรเม

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายอภิชาติ ภู่เปี่ยม

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายสมควร แสงอรุณ

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายกุมภีร์ คงนิล

พนักงานเครื่องสูบน้ำ

นางสาวชนัญชิดา ลีลอย

พนักงานตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นายพิชัย มีถม

พนักงานขับรถ

นางสาวอภิญญา อภิวงค์งาม

พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติงานการท่องเที่ยวฯ

นายศรัญญู เซ็นสาส์น

จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำศูนย์ อปพร.)

นางสาวนิภาพร ดาระดาษ

จ้างเหมาบริการ (จนท.ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลในเมือง)

นายกิติโรจน์ นาคธูป

จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำศูนย์ อปพร.)

นายถนอม ชูสิงห์

จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติหน้าที่ คนงานเกษตร งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในเมือง

          
   

         


 

นายธงทอง มีเจริญ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปฏิบัติงาน

นางพรพรรณ พันธ์กล้า

หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

 

 

 

 

 

นางสาวปัทมาภรณ์ เฮียงฉิมมา

นักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ

นายประจักษ์ เมืองสมบัตร

จ้างเหมาบริการ(ขับรถรางนำเที่ยว)

นายมงคล เถื่อนม่วง

จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำศูนย์ อปพร.)

นางสาวปัทมา ดีก่อผล

จ้างเหมาบริการ(จนท.ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.)

นายวิบูลย์ อนาวิลกุล

จ้างเหมาบริการ (รักษาความปลอดภัย)

นายทักษิณ ทับม่วง

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานเกษตร

นายไกรวิทย์ คร้ามมี

พนักงานจ้างทั่วไป ปฎิบัติงานสาธารณภัย

นายพลอย ก้อนทอง

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานทำความสะอาด

นายชูศักดิ์ พงศานนท์

จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำศูนย์ อปพร.)

นางสาวประทูล จันทร์กระจ่าง

จ้างเหมาบริการ

(จนทประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)

 

นายรณชัย กาดกอเฉลิม

จ้างเหมาบริการ(ขับรถยนต์ส่วนกลาง)

นางกรรณิกา อนาวิลกูล

จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานคนสวน)

นายพันธ์ มาแก้ว

จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำศูนย์ อปพร.)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมลล์ aapiwongngam@yahoo.com
http://www.naimuangphaichai@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication