นายสำเนา แจ่มแจ้ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายสิริชัย กกกอ

ส.อบต ม.1

นายวัชรพงษ์ น้อยนิล

ส.อบต ม.1

นายวิชัย สุขสาด

ส.อบต ม.2

นายชัยยะ ศรีพิชัย

ส.อบต. ม.3

นายแดง มูลสังข์

ส อบต. ม.3

นายละมาย พุ่มชาวสวน

ส. อบต. ม.4

นางขวัญเรือน อ่อนจันทร์

ส.อบต. ม.4

นายเกรียง เชียงภูกอ

ส.อบต. ม.5

นายภิเษก สุภรัตน์

ส.อบต. ม.5

นายคำนวณ คงทับ

ส.อบต. ม.6

นายบุญโสม เนียมเชื่อม

ส.อบต. ม.6

นางนิภาพร พูลทวี

ส.อบต. ม.8

ส.ต.เล็ก มากจุ้ย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นางกัลยา บุญประเสริฐ

ส.อบต. ม.9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
สมาชิกสภา อบต.ในเมือง

นายจำนงค์ แฮสิงห์

เลขาสภาฯ

          


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมล์ kraivit.04@hotmail.com

http://www.naimuangsao.go.th

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication