ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 1. ประวัติ ที่ตั้ง อาณาเขต
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีวิวัฒนาการมาจาก สภาตำบล เนื่องจากรัฐบาลที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนมากขึ้น จึงได้พิจารณาปรับปรุงกกหมายเกี่ยวกับสภาตำบลเสียใหม่  และไดมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง พ.ศ. 2537 โดยมีการยกฐานะสภาตำบลที่รายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น
  2. เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล
  3. สภาตำบลในเมือง  จัดตั้งเป็นองค์การบริหาส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
  4. อาณาเขต

ทิศเหนือ   ติดต่อ      ตำบลไร่อ้อย           

ทิศใต้       ติดต่อ      ตำบลบ้านหม้อ

ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ตำบลนายาง           

ทิศตะวันตก       ติดต่อ      ตำบลคอรุม

 1. การปกครองแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้านได้แก่
  1. หมู่ที่ 1  บ้านหน้าพระธาตุ
  2. หมู่ที่ 2  บ้านหน้าพระธาตุ
  3. หมู่   3  บ้านในเมือง
  4. หมู่ 4 บ้านหัวค่าย
  5. หมู่ 5  บ้านวังพะเนียด
  6. หมู่ 6 บ้านคลองละวาน
  7. หมู่ 7 บ้านคลองกะชี
  8. หมู่ 8 บ้านนาใต้คลองโตงเตง
  9. หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคา
 1. ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลในเมืองมีพื้นที่ทั้งหมด 20,258 ไร่ หรือ 32.51 ตร.กม.  ร้อยละ 90 เป็นพื้นที่ราบลุ่ม

   

 
    

    
    ขตพื้นที่ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
                     

                  
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
    องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18
http://www.naimuangphichai@gmail.com

                                                                                                                               
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication