คำแนะนำการชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่

 

 

คำแนะนำการชำระภาษี

          ภาษีที่จัดเก็บ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

         

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น บ้านเช่า ตึกแถว อาคาร ร้านค้า บริษัท สำนักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรือน แฟลต อพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า ฯลฯ

 

กล่องข้อความ: ภาษีป้าย

 

อัตราภาษี

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี คิดจากค่ารายปีโดยการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยเป็นตารางเมตร โดยสำรวจจากที่ได้มีการให้เช่าจริงแบ่งตามประเภทและลักษณะของทรัพย์สินและทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินนั้น

 

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)

 

การอุทธรณ์

             หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ร.ด. 9 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

 

บทกำหนดโทษและค่าปรับ

        1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
        2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่
บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษี ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
         3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
               3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
               3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%
               3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
               3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
               3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษี เพื่อนำเงินมาเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

           

คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ปราก

กล่องข้อความ: ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

 

อัตราภาษี

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอักษรไทย ปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และ หรือ เครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
     *  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
     *   ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่ และประเภทของป้าย แล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

 

การยื่นประเมินและการชำระภาษี

        1. เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1  มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน ของปี
         2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
          3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็น 3 งวด ๆ เท่ากัน ก็ได้

 

 

การอุทธรณ์

ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

บทกำหนดโทษและค่าปรับ

    1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
     2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
     3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
     4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท
     5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท
     6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
     7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน

กล่องข้อความ: ภาษีบำรุงท้องที่

 

 

อัตราภาษี

• จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน
• ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ เสียอัตราไร่ละ 30 บาท
• ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะให้เช่า เสียอัตราไร่ละ 7.50 บาท
• ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะปลูกไม้ยืนต้น เสียอัตราไร่

   ละ 15 บาท
• ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะปลูกพืชล้มลุก เสียอัตราไร่ละ 5 บาท

 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

1. ให้เจ้าของที่ดิน, ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
    (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -
    30 เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้
   ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
   โอนกรรมสิทธิ์

 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษี

1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ทำการค้า หรือให้เช่า
แต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 3 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตาม
อัตราที่กำหนด
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

 

บทกำหนดโทษและค่าปรับ

1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน