กิจกรรมเด่นปี 2562

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โครงการเราทำความดี ด้วยหัวใจ

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประจำปี 2562

กิจกรรมเด่นปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

ถนนสายวัฒนธรรมท่องเที่ยวเมืองพิชัย ประจำปี 2563

Big Cleaning day เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019